přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání


Hlavní navigace


Zřízení schránky a používání

Žádost o datovou schránku
Způsob podání žádosti
Náležitosti žádosti v případě podání osobně či poštou
Zprovoznění datové schránky
První přihlášení = aktivace datové schránky
Přístup do datové schránky
Zneužití datové schránky
Přihlašovací údaje
Otázky

Žádost o datovou schránku

Ke zřízení datové schránky je potřeba podat žádost. (Formulář žádosti naleznete zde.)

Nahoru

Způsob podání žádosti

Osobně

Vyplněnou žádost předáte na podatelnu ministerstva vnitra.

Poštou

Vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem pošlete na adresu ministerstva vnitra. Úředně ověřený podpis si zajistíte na obecních úřadech, úřadech městských částí. Poplatek za ověření činí 30 Kč.

Elektronickou poštou

Elektronicky vyplněnou žádost podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v případě, posíláte-li žádost přes internet. Adresa pro zaslání žádosti je posta@mvcr.cz

Kontaktní místo Czech POINT

Žádosti a oznámení lze podat rovněž na kontaktních místech veřejné správy. K vyřízení žádosti potřebujete pouze občanský průkaz.

Nahoru

Náležitosti žádosti v případě podání osobně či poštou

Fyzická osoba

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny
 • den, měsíc a rok narození
 • místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila
 • státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem ČR
 • žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby

Podnikající fyzická osoba

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny
 • rodné příjmení
 • den, měsíc a rok narození
 • místo a okres narození; pokud se podnikající fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila
 • státní občanství, není-li podnikající fyzická osoba státním občanem ČR
 • identifikační číslo ekonomického subjektu, bylo-li přiděleno
 • místo podnikání, popřípadě sídlo
 • žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis podnikající fyzické osoby

Právnická osoba

 • žádají jen právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku
 • název nebo obchodní firma
 • identifikační číslo ekonomického subjektu, a nebylo-li přiděleno, registrační číslo, evidenční číslo nebo jiný obdobný údaj, byl-li přidělen
 • adresa sídla
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa pobytu osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby
 • stát registrace nebo evidence právnické osoby
 • žádost o zřízení datové schránky právnické osoby musí obsahovat úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby
 • Doporučenou přílohou žádosti právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku by měl být doklad o tom, že žadatel je oprávněn za tuto společnost jednat. Doložit to může například jmenovacím dekretem, notářským zápisem z valné hromady apod. Pokud toto nedoloží, MV žádost nevyřídí ve lhůtě 3 dnů, ale vyzve žadatele o doložení takového oprávnění.

Nahoru

Zprovoznění datové schránky

Pro orgány veřejné moci a právnické osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku, platí možnost aktivace datové schránky do 1.11.2009. Automaticky bude datová schránka aktivována dne 1.11.2009. Pro fyzické, podnikající fyzické a právnické osoby, které si o datovou schránku zažádaly nebo byly zřízeny po datu 1.7.2009 , platí první přihlášení = aktivace, datová schránka bude automaticky aktivována nejpozději patnáctým dnem po obdržení přihlašovacích údajů.

Nahoru

První přihlášení = aktivace datové schránky

Poté, co obdržíte od ministerstva přihlašovací údaje, máte 15 dnů na aktivaci datové schránky. Datovou schránku aktivujete prvním přihlášením do systému (platí pro fyzické, podnikající fyzické a právnické osoby, které nemají datovou schránku zřízenou ze zákona).

Nahoru

Přístup do datové schránky

Do datové schránky má přístup osoba, pro kterou byla datová schránka zřízena. Tato osoba může určit pověřenou osobu nebo administrátora, který bude spravovat datovou schránku v rozsahu práv, které mu byly přiděleny oprávněnou osobou. Administrátor má od osoby vlastnící datovou schránku určené úkony, které může provádět v zastoupení.

Nahoru

Zneužití datové schránky

Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky jsou povinny využívat datovou schránku způsobem, který neohrožuje bezpečnost informačního systému datových schránek. Pokud oprávněná osoba zjistí hrozící nebezpečí zneužití datové schránky, uvědomí neprodleně ministerstvo a rovněž toho, kdo ji určil pověřenou osobou.

Nahoru

Přihlašovací údaje

Přihlašovací údaje k datovým schránkám jsou rozesílány do vlastních rukou výhradně jen adresáta. Prvotní heslo je třeba při prvním přihlášení změnit.

Heslo doporučujeme měnit každých 90 dní. Pokud si nepřejete měnit heslo každých 90 dní, je třeba si v Nastavení datové schránky nastavit neomezenou platnost hesla. Uživatel má na změnu hesla, které je iniciální nebo vypršelo, nejvýše 5 pokusů, pak je mu přístup zablokován. Pokud dojde k zablokování, nové heslo lze získat na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT.

Nahoru

Otázky

Kdo může a kdo musí mít datovou schránku?

Datová schránka je povinná pro právnické osoby zřízené zákonem a pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Datovou schránku mohou dobrovolně také bezplatně získat ostatní právnické osoby, fyzické osoby či podnikající fyzické osoby, naopak zřízení je povinné pro orgány veřejné moci.

Kde se můžu více informovat o problematice datových schránek?

Ministerstvo vnitra připravilo řadu seminářů o datových schránkách. Semináře jsou určeny především těm, kterých se týká povinnost používat datové schránky (tzn. orgány veřejné moci a právnické osoby). Podrobnosti naleznete na www.egovernment.cz/schranky.

Kde si mám datovou schránku zřídit?

Datovou schránku zřizuje Ministerstvo vnitra. Vyplněnou žádost můžete donést osobně na podatelnu ministerstva vnitra, podat žádost o zřízení na kontaktních místech veřejné správy (Czech POINT), zaslat poštou na adresu ministerstva vnitra nebo zaslat elektronickou žádost obsahující kvalifikovaný elektronický podpis elektronickou poštou na adresu posta@mvcr.cz.

Od kdy budou datové schránky v plném provozu?

Plná funkčnost systému s napojením všech povinných subjektů bude dle zákona 300/2008 1.11.2009.

Co všechno potřebuji ke zřízení datové schránky?

Ke zřízení datové schránky potřebujete elektronický podpis (v případě posíláte-li žádost elektronicky) nebo úředně ověřený vlastnoruční podpis na žádosti listinné podoby, kterou můžete podat osobně na podatelně ministerstva vnitra nebo poslat poštou. Pokud si požádáte o zřízení datové schránky na Czech POINTu, potřebujete pouze občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Kde si zřídím elektronický podpis?

V ČR jsou pouze tři certifikační autority, které vydávají e-podpisy. Jejich seznam i s odkazy na stránky naleznete ZDE.

Kde dostanu/stáhnu formulář žádosti ke zřízení datové schránky?

Formulář žádosti ke zřízení datové schránky je možné stáhnout na našich webových stránkách.

Jaké budou náklady se zřízením datové schránky?

Samotná aktivace datové schránky je zdarma. Poplatek za zřízení elektronického podpisu je od 150 Kč.

Jaký je rozdíl mezi datovou schránkou a e-mailem?

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů (datových zpráv) orgány veřejné moci, k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Zjednodušeně řečeno, datová schránka slouží k přijímání a posílání úředních (elektronických) dopisů mezi Vámi a orgány veřejné moci. E-mail (e-mailová schránka) slouží ke komunikaci, má nižší zabezpečení proti neoprávněnému vstupu.

Mohou mi být posílány dokumenty z datové schránky na e-mail?

Z důvodů ochrany osobních dat by nebylo vhodné posílat úřední dokumenty (určené do vlastních rukou) do nezabezpečené e-mailové schránky. Do e-mailové schránky, pokud budete chtít, Vám budou chodit oznámení, že v datové schránce je nový dokument (nová datová zpráva).

Budou udělovány dotace k datových schránkám?

K datovým schránkám nebude žádná dotace. V rámci přípravy na realizaci zákona č.300/2008 bylo využito možnosti a obcím bylo nabídnuto formou výzvy ke zřízení kontaktních míst získat z finančních prostředků EU fondů a vlastní 15% spoluúčasti žadatele technické vybavení, které současně s poskytováním služeb Czech POINTU bude také schopno zabezpečit fungování datových schránek a plnění úkolů vyplývajících s uvedeného zákona. Získat peníze z dotace je příležitost a záleží na rozhodnutí samosprávného orgánu Vaší obce - zastupitelstva, zda se k výzvě připojí. Datové schránky jsou povinnost a žádné dotace na vybavení pracoviště nebudou. Více na www.czechpoint.cz

Jak získá přihlašovací údaje osoba či jednatel firmy, který dlouhodobě pobývá v zahraničí?

Přístupové údaje pro jednatele nemůže vyzvednout nikdo jiný než jednatel sám.Jednatel může úředně ověřenou plnou mocí ustanovit osobu v ČR administrátorem nebo pověřenou osobou, typicky touto osobou bude prokurista společnosti.
Plná moc musí být výslovná, tj. musí výslovně obsahovat text "ustanovuji osobu XY administrátorem / pověřenou osobou ve smyslu zákona č.300/2008 Sb." nebo obdobný, v případě pověřené osoby včetně uvedení rozsahu svěřených oprávnění (buď jejich vyjmenováním nebo uvedením "v plném rozsahu možných oprávnění" či obdobně).
Plná moc vystavená v cizině musí mít vyšší ověření (superlegalizaci) od zastupitelského úřadu ČR v dané zemi. V některých zemích, se kterými má ČR uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o právní pomoci, která to umožňuje, postačí tzv. apostila.
Postup úředního ověřování dokumentů z ciziny je popsán např. zde na webu Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz => sekce "Cestujeme" => menu "Ověřování listin" => článek "Postup při ověřování cizozemských listin pro jejich použití v České republice".

Lze pomocí datové zprávy přenášet dokumenty, které obsahují externí elektronický podpis, i když formáty elektronického podpisu nejsou vyjmenovány v prováděcí vyhlášce?

Vyhláška č. 194/2009 Sb. upravuje pouze přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky. Datovou zprávou se dle § 19 zákona č. 300/2008 Sb. rozumí dokument orgánů veřejné moci a úkon prováděný vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky. Zákon 300/2008 Sb. a související právní předpisy umožňují a v některých případech dokonce přímo ukládají, aby tyto datové zprávy byly elektronicky podepsány a bylo k nim připojeno časové razítko. Tím pádem je nutné, aby informační systém datových schránek umožňoval kromě doručování vlastních dokumentů i doručování elektronických podpisů a časových razítek v běžně rozšířených formátech.

Nahoru

Formáty:

CER, CRT, DER, PK7 - formáty certifikátů dle standardu X.509 P7B, P7C, P7F, P7M, P7S - formáty certifikátů a elektronických podpisů dle PKCS#7 TST - formát pro elektronické razítko

Tisk stránky


Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky