přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání


Hlavní navigace


Občan - fyzická osoba

Zřízení datové schránky
Způsob podání žádosti
Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky
Přístupové údaje
Zpřístupnění datové schránky
Znepřístupnění datové schránky
Zneplatnění přístupových údajů
Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky
Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky

Datová schránka je pro podnikající fyzické osoby nepovinná.

Zřízení datové schránky:

 • bezplatně na žádost fyzické osoby
 • zřízení do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Pokud je součástí žádosti o zřízení datové schránky příloha, je tato žádost posuzována ve správním řízení MV. V tomto případě trvá doba na vyřízení žádosti až 30 dní.

Náležitosti:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny
 • rodné příjmení
 • den, měsíc a rok narození
 • místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila
 • státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem ČR
 • žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby

Způsob podání žádosti

Czech POINT

Zažádáte na některém kontaktním místě Czech POINT, které najdete na vybraných pobočkách České pošty, s. p., městských úřadů či městských části. Osobně na MV

Vyplněnou žádost předáte na podatelnu ministerstva vnitra.

Poštou

Vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem pošlete na adresu ministerstva vnitra.

Úředně ověřený podpis si můžete zajistit na některém kontaktním místě Czech POINT na pobočkách České pošty, s.p., obecních úřadech nebo úřadech městských částí. Poplatek za ověření činí 30 Kč.

Elektronickou poštou

Elektronicky vyplněnou žádost podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v případě, posíláte-li žádost přes internet. Adresa pro zaslání žádosti je posta@mvcr.cz

Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky

 • K přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna fyzická osoba, pro niž byla zřízena.
 • K přístupu do datové schránky je dále oprávněna osoba, která je ke vstupu do datové schránky zmocněna osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jí stanoveném (pověřená osoba či administrátor).
 • Fyzická osoba může určit, že úkony, které jsou jí podle tohoto zákona vyhrazeny ve vztahu k pověřeným osobám a k ministerstvu, může činit fyzická osoba k tomu určená (administrátor).
 • Pověřená osoba je oprávněna k přístupu k dokumentům určeným do vlastních rukou adresáta pouze, stanoví-li tak fyzická osoba.
 • Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky jsou povinny:
  • využívat datovou schránku způsobem, který neohrožuje bezpečnost informačního systému datových schránek,
  • uvědomit neprodleně ministerstvo o tom, že hrozí nebezpečí zneužití datové schránky; pověřená osoba uvědomí rovněž toho, kdo ji určil pověřenou osobou.

Přístupové údaje

 • Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky se do ní přihlašuje prostřednictvím přístupových údajů.
 • Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
 • Přihlášení do datové schránky zajišťuje ministerstvo prostřednictvím jím vydaných přístupových údajů nebo elektronických prostředků anebo prostřednictvím elektronických prostředků třetích osob. Náležitosti přístupových údajů a elektronické prostředky k přihlášení stanoví ministerstvo vyhláškou o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS (pdf, 116 kB). Ustanovení o přístupových údajích se použijí obdobně i pro elektronické prostředky.
 • Ministerstvo stanoví vyhláškou technické podmínky a bezpečnostní zásady přístupu do datové schránky.

Zpřístupnění datové schránky

 • Ministerstvo zašle do vlastních rukou výhradně jen adresáta přístupové údaje k datové schránce fyzické osobě bezodkladně po zřízení datové schránky. (platí od 1. 11. 2009)
 • Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením fyzické osoby, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám.
 • Na žádost fyzické osoby zašle ministerstvo přístupové údaje k datové schránce pověřené osobě do vlastních rukou výhradně jen adresáta, případně administrátorovi.

Znepřístupnění datové schránky

Ministerstvo znepřístupní datovou schránku fyzické osoby, a to případně i zpětně, ke dni:

 1. úmrtí osoby, pro niž byla datová schránka zřízena,
 2. uvedenému v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého jako den úmrtí této osoby,
 3. nabytí právní moci rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti této osoby k právním úkonům,
 4. kdy byla tato osoba omezena na osobní svobodě z důvodu vzetí do vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, ochranného léčení nebo ochrany zdraví lidu.
 • Ministerstvo znepřístupní datovou schránku fyzické osoby rovněž na žádost osoby, jíž byla datová schránka zřízena, nebo administrátora, jde-li o datovou schránku, kterou ministerstvo zřizuje na žádost.
 • Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetím pracovním dnem následujícím po dni podání žádosti.
 • Znepřístupněnou datovou schránku fyzické osoby ministerstvo zpřístupní na žádost osoby, jíž byla datová schránka zřízena, nebo administrátora do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Byla-li datová schránka na žádost znepřístupněna dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit nejdříve uplynutím 1 roku od jejího posledního znepřístupnění.

Zneplatnění přístupových údajů

 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje osoby oprávněné k přístupu do datové schránky neprodleně po jejím oznámení, zejména při ztrátě či odcizení přístupových údajů, a současně zašle této osobě do vlastních rukou výhradně jen adresáta nové přístupové údaje.
 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje pověřené osobě v případě zrušení pověřeného administrátora neprodleně po oznámení fyzické osoby nebo administrátora a o této skutečnosti informuje pověřenou osobu, jejíž údaje zneplatnilo, i osobu, která o zneplatnění požádala.
 • Jsou-li osobě oprávněné k přístupu do datové schránky zaslány přístupové údaje opětovně během 3 let, ministerstvo vybírá správní poplatek stanovený jiným právním předpisem.
 • Ministerstvo zruší datovou schránku fyzické osoby po uplynutí 3 let ode dne úmrtí fyzické osoby, případně dne, který je v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky

 • Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.
 • Připouštějí-li jiné právní předpisy doručování prostřednictvím datových schránek, pořadí způsobů doručování stanovené těmito právními předpisy zůstává ustanovením nedotčeno.
 • Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.
 • Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozího odstavce ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení (například § 64 odst. 4 trestního řádu)
 • Osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, může za podmínek stanovených jiným právním předpisem žádat o určení neúčinnosti doručení podle předchozího odstavce.
 • Doručení dokumentu do datové schránky má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky

 • Fyzická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.
 • Úkon učiněný fyzickou osobou nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.

Tisk stránky


Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky