přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání


Hlavní navigace


Orgán veřejné moci

Zřízení datové schránky
Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky
Zpřístupnění datové schránky
Znepřístupnění datové schránky
Zneplatnění přístupových údajů
Zrušení datové schránky 
Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky
Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky
Konverze
Subjekty provádějící konverzi
Postup při provádění konverze
Ověřovací doložka
Evidence provedených konverzí
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Povinnosti

 

Datová schránka je pro orgány veřejné moci povinná.

Zřízení datové schránky:

 • Datovou schránku orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo bezplatně orgánu veřejné moci, a to bezodkladně po jeho vzniku.
 • V případě notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence.
 • Orgánu veřejné moci se zřizuje datová schránka orgánu veřejné moci.
 • Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna datová schránka orgánu veřejné moci, nepožádá-li územní samosprávný celek o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci.
 • Pro orgány městské části hlavního města Praha se zřizuje jedna datová schránka orgánu veřejné moci, nepožádá-li městská část hlavního města Prahy o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci. Pro orgány městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města se zřizuje pouze jedna datová schránka orgánu veřejné moci, nepožádá-li územně členěné statutární město o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci.
 • Další datové schránky orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo orgánu veřejné moci bezplatně na žádost  tohoto orgánu do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Další datová schránka se zřizuje zejména pro potřeby vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci. Pokud je součástí žádosti o zřízení datové schránky příloha, je tato žádost posuzována ve správním řízení MV. V tomto případě trvá doba na vyřízení žádosti až 30 dní.

Náležitosti žádosti o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci jsou:

 1. název orgánu veřejné moci a název vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci, pro jejíž potřebu se datová schránka zřizuje
 2. identifikační číslo ekonomického subjektu, bylo-li přiděleno
 3. adresa
 4. jméno, případně jména, příjmení, datum narození a adresa pobytu osoby, jíž mají být zaslány přístupové údaje
  1. Splňuje-li žádost o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci tyto požadavky, zřídí ministerstvo další datovou schránku orgánu veřejné moci a zašle přístupové údaje k této datové schránce osobě uvedené v žádosti do vlastních rukou výhradně jen adresáta, jinak orgán veřejné moci po předchozí marné výzvě k odstranění nedostatků žádosti vyrozumí o tom, že další datovou schránku orgánu veřejné moci nelze zřídit.
  2. Orgánu veřejné moci se zřizuje pouze datová schránka orgánu veřejné moci.

Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky

 • K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci, pro něž byla datová schránky zřízena.
 • K přístupu do datové schránky je dále oprávněna osoba, kterou je u datové schránky orgánu veřejné moci fyzická osoba určená vedoucím orgánu veřejné moci, pro který byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jím stanoveném (pověřená osoba či administrátor).
 • Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky se do ní přihlašuje prostřednictvím přístupových údajů.
 • Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
 • Přihlášení prostřednictví přístupových údajů zajišťuje ministerstvo prostřednictvím jím vydaných přístupových údajů nebo elektronických prostředků anebo prostřednictvím elektronických prostředků třetích osob. Náležitosti přístupových údajů a elektronické prostředky k přihlášení stanoví ministerstvo vyhláškou. Ustanovení o přístupových údajích se použijí obdobně i pro elektronické prostředky podle věty první.
 • Ministerstvo stanoví vyhláškou technické podmínky a bezpečnostní zásady přístupu do datové schránky.

Zpřístupnění datové schránky

 • Ministerstvo zašle do vlastních rukou výhradně jen adresáta přístupové údaje k datové schránce orgánu veřejné moci, bezodkladně po zřízení datové schránky.
 • Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením orgánu veřejné moci, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám.
 • Na žádost orgánu veřejné moci zašle ministerstvo přístupové údaje k datové schránce do vlastních rukou výhradně jen adresáta pověřené osobě, případně administrátorovi.

Znepřístupnění datové schránky

 • Ministerstvo znepřístupní datovou schránku orgánu veřejné moci dnem jejich zrušení, a jde-li o notáře nebo soudního exekutora, ke dni zániku funkce, a to případně i zpětně.  

Zneplatnění přístupových údajů

 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje osoby oprávněné k přístupu do datové schránky neprodleně po jejím oznámení, zejména při ztrátě či odcizení přístupových údajů, a současně zašle této osobě do vlastních rukou výhradně jen adresáta nové přístupové údaje.
 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje pověřené osobě v případě zrušení pověření neprodleně po oznámení orgánu veřejné moci nebo administrátora a o této skutečnosti informuje pověřenou osobu, jejíž údaje zneplatnilo, i osobu, která o zneplatnění požádala.
 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje vedoucímu orgánu veřejné moci, přestane-li být vedoucím orgánu veřejné moci, neprodleně po oznámení této skutečnosti novým vedoucím orgánu veřejné moci nebo administrátorem. Ministerstvo současně zašle novému vedoucímu orgánu veřejné moci nové přístupové údaje do vlastních rukou výhradně jen adresáta.
 • Jsou-li osobě oprávněné k přístupu do datové schránky zaslány přístupové údaje (při ztrátě nebo odcizení) opětovně během 3 let, ministerstvo vybírá správní poplatek stanovený jiným právním předpisem (Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Zrušení datové schránky

 • Ministerstvo zruší datovou schránku orgánu veřejné moci po uplynutí 3 let ode dne po jeho zrušení.

Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky

 • Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.
 • Připouštějí-li jiné právní předpisy doručování prostřednictvím datových schránek, pořadí způsobů doručování stanovené těmito právními předpisy zůstává ustanovením nedotčeno.
 • Dokument, který byl dodán do datové schránky právnické osoby, fyzické osoby či fyzické podnikající osoby, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Dokument dodaný do datové schránky orgánu veřejné moci je doručen okamžikem dodání.
 • Nepřihlásí-li se do datové schránky právnické osoby, fyzické osoby či fyzické podnikající osoby osoba podle předchozího odstavce ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení (například §64 odst. 4 trestního řádu).
 • Osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, může za podmínek stanovených jiným právním předpisem (například §24 odst. 2 správního řádu) žádat o určení neúčinnosti doručení.
 • Doručování mezi orgány veřejné moci prostřednictvím datové schránky se nepoužije, pokud je z bezpečnostních důvodů mezi těmito orgány zavedena jiná forma elektronické komunikace.

Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky

 • Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.
 • Úkon učiněný fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou, právnickou osobou nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.

Konverze

Konverzí se rozumí:

 1. úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo je-li jím vstup opatřen
 2. úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.
 • Dokument, který provedením konverze vznikl (výstup), má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl (vstup).
 • Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.

Subjekty provádějící konverzi

 • Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy (Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
 • Konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti.

Postup při provádění konverze

Při konverzi do dokumentu v listinné podobě subjekt provádějící konverzi:

 1. ověří platnost kvalifikovaného časového razítka vstupu (Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
 2. ověří, že kvalifikovaný certifikát (Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, na němž je založen zaručený elektronický podpis (Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů), kterým je podepsán vstup, nebo kvalifikovaný systémový certifikát (Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, na němž je založena elektronická značka (Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů), kterou je označen vstup, nebyly před okamžikem uvedeným v kvalifikovaném časovém razítku zneplatněny,
 3. ověří platnost zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (uznávaný elektronický podpis) nebo platnost uznávané elektronické značky.

Nové funkce od března 2012: Ke konverzi bude přijata též celá datová zpráva obsahující dokument formátu PDF opatřený zaručeným elektronickým podpisem  (i vícenásobným podpisem) platným v době vložení do datové zprávy, nebo nepodepsaný dokument formátu PDF. Výčet stavu elektronického (i vícenásobného) podpisu bude uveden v ověřovací doložce.

 • Bezodkladně poté, kdy subjekt provádějící konverzi ověří shodu výstupu se vstupem a shoduje-li se výstup se vstupem, připojí k výstupu ověřovací doložku.
 • Při konverzi do dokumentu obsaženého v datové zprávě opatří subjekt, který konverzi provedl, výstup svou uznávanou elektronickou značkou nebo uznávaným elektronickým podpisem osoby, která konverzi provedla, a zajistí, aby byl  výstup opatřen kvalifikovaným časovým razítkem.
 • Technické náležitosti provádění konverze, vstupu a výstupu jsou stanoveny vyhláškou (193/2009 Sb., O stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů)

Konverze se neprovádí

 1. je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy
 2. jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby
 3. jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost,
 4. není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o:
 • prvopis,
 • vidimovaný dokument,
 • opis nebo kopii pořízenou ze spisu
 • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu
 1. je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 2. v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil
 3. jde-li o dokument, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam
 4. pokud dokument obsažený v datové zprávě nesplňuje technické náležitosti (technické náležitosti provádění konverze vstupu a výstupu stanoví ministerstvo vyhláškou.
 • Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Ověřovací doložka

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě je součástí výstupu a obsahuje

 1. název subjektu, který konverzi provedl
 2. pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí
 3. údaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu
 4. údaj o tom, z kolika listů se skládá vstup
 5. údaj o tom, zda vstup obsahuje vodoznak, reliéfní tisk nebo embossing, suchou pečeť nebo reliéfní ražbu, opticky variabilní prvek nebo jiný zajišťovací prvek
 6. datum vyhotovení ověřovací doložky
 7. jméno, případně jména, a příjmení osoby, která konverzi provedla.

Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě je součástí výstupu a obsahuje

 1. název subjektu, který konverzi provedl
 2. pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí
 3. údaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu,
 4. údaj o tom, z kolika listů se skládá výstup,
 5. datum vyhotovení ověřovací doložky,
 6. údaj o tom, zda byl vstup podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou uznávanou elektronickou značkou, číslo kvalifikovaného certifikátu, na němž je uznávaný elektronický podpis založen, nebo číslo kvalifikovaného systémového certifikátu, na němž je uznávaná elektronická značka založena, a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát vydal,
 7. datum a čas uvedené v kvalifikovaném časovém razítku, číslo kvalifikovaného časového razítka a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který kvalifikované časové razítko vydal, byl-li vstup kvalifikovaným časovým razítkem opatřen
 8. otisk úředního razítka, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která konverzi provedla.

Evidence provedených konverzí

Subjekt provádějící konverzi vede evidenci provedených konverzí. Záznam v evidenci obsahuje tyto údaje:

 1. pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí
 2. datum provedení konverze
 3. konkrétní označení vstupu a datum jeho sepsání, je-li datum ve vstupu obsaženo
 4. údaj o uhrazení správního poplatku nebo odměny notáře (uvedení čísla dokladu, kterým byl uhrazen) nebo údaj o osvobození od správního poplatku s odkazem na právní předpis.
 • Tyto údaje jsou v evidenci provedených konverzí uchovávány po dobu 10 let od provedení konverze.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

  • Žádosti a oznámení podle tohoto zákona lze podat rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.
  • Příjem žádostí nebo oznámení na kontaktním místě a vydávání přístupových údajů (při ztrátě nebo odcizení) s výjimkou opětovného vydání přístupových údajů je bezplatné.
  • Přístup do datové schránky prostřednictvím elektronického systému spisové služby nebo jiné elektronické aplikace třetí osoby je možné činit rovněž prostřednictvím systémového certifikátu za podmínek stanovených v provozní dokumentaci informačního systému datových schránek; v takovém případě se ustanovení o pověřených osobách nepoužijí, přístup prostřednictvím systémového certifikátu zahrnuje i přístup k dokumentům určeným do vlastních rukou adresáta.
  • Vedou-li orgány veřejné moci spisovou službu elektronicky, činí tak způsobem umožňujícím doručování dokumentů a provádění úkonů prostřednictvím datové schránky, ledaže je z bezpečnostních důvodů nezbytné vést spisovou službu odděleně.
  • Zřizují-li orgány veřejné moci elektronickou podatelnu, elektronická podatelna umožňuje doručování dokumentů a provádění úkonů prostřednictvím datové schránky.
  • Konverzi na žádost provádí u držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky zaměstnanec, který složil zkoušku. Složení zkoušky se nevyžaduje, splňuje-li zaměstnanec požadavky pro provádění vidimace a legalizace.
  • Obsahem zkoušky je ověření znalostí tohoto zákona, vybraných ustanovení právních předpisů týkajících se správních poplatků a správního řádu a schopnosti, jejich aplikace.
  • Provádění zkoušky zabezpečuje ministerstvo.
  • Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání zkoušky. Vzor osvědčení stanoví ministerstvo vyhláškou.
  • Neuspěl-li zaměstnanec při zkoušce, může zkoušku dvakrát opakovat. Opakovanou zkoušku je možno vykonat nejdříve za 60 dnů a nejpozději do 90 dnů ode dne konání zkoušky, při níž zaměstnanec neuspěl.

Povinnosti

Orgány veřejné moci

Ministerstvo spravedlnosti bezodkladně informuje ministerstvo vnitra o zápisu osoby do seznamu insolvenčních správců, o údajích vedených o osobě v seznamu insolvenčních správců nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o výmazu osoby ze seznamu insolvenčních správců.

Soud určený k vedení obchodního rejstříku bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu právnické osoby nebo organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku do obchodního rejstříku, o údajích vedených o právnické osobě nebo organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nezbytně nutných pro zřízení datové schránky, jejich statutárních orgánech a změnách těchto údajů a o výmazu právnické osoby nebo organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku z obchodního rejstříku.

Česká advokátní komora bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu osoby do seznamu advokátů, o údajích vedených o osobě v seznamu advokátů nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o výmazu osoby ze seznamu advokátů.

Notářská komora České republiky bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu osoby do evidence notářů, o údajích vedených o osobě v evidenci notářů nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o výmazu osoby z evidence notářů.

Exekutorská komora České republiky bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu osoby do seznamu soudních exekutorů, o údajích vedených o osobě v seznamu soudních exekutorů nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o výmazu osoby ze seznamu soudních exekutorů.

Komora daňových poradců České republiky bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu osoby do seznamu daňových poradců, o údajích vedených o osobě v seznamu daňových poradců nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o výmazu osoby ze seznamu daňových poradců.

Správní orgán vedoucí evidenci podnikajících fyzických osob bezodkladně informuje ministerstvo o výmazu podnikající fyzické osoby z této evidence.

Věznice nebo vazební věznice bezodkladně informuje ministerstvo o vzetí fyzické osoby do vazby nebo o nástupu fyzické osoby do výkonu trestu odnětí svobody.

Detenční ústav bezodkladně informuje ministerstvo o nástupu fyzické osoby do výkonu zabezpečovací detence.

Soud bezodkladně informuje ministerstvo o vykonatelném rozhodnutí, jímž se fyzická osoba omezuje na osobní svobodě z důvodu ochranného léčení nebo ochrany zdraví lidu.

 • Tyto subjekty zašlou ministerstvu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje nezbytně nutné pro zřízení datové schránky vedené o osobách v evidencích.

Konverze

 • Zaměstnanci u držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky provádí zkoušku.
 • Obsahem zkoušky je ověření znalostí tohoto zákona, vybraných ustanovení právních předpisů týkajících se správních poplatků a správního řádu a schopností jejich aplikace.
 • Provádění zkoušky zabezpečuje ministerstvo.
 • Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání zkoušky.
 • Neuspěl-li zaměstnanec při zkoušce, může zkoušku dvakrát opakovat. Opakovanou zkoušku je možno vykonat nejdříve za 60 dnů a nejpozději do 90 dnů ode dne konání zkoušky, při níž zaměstnanec neuspěl.

Tisk stránky


Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky