přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání


Hlavní navigace


Firma - právnická osoba

Zřízení datové schránky
Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky
Přístupové údaje
Zpřístupnění datové schránky
Znepřístupnění datové schránky
Zneplatnění přístupových údajů
Zrušení datové schránky
Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky
Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky

Datová schránka je pro právnické osoby povinná.

Právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku je datová schránka Ministerstvem vnitra zřízena automaticky.

Zřízení datové schránky:

 • bezplatně právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku
 • bezodkladně po jejím vzniku, poté co ministerstvo vnitra obdrží  informaci o jejím zapsání do obchodního rejstříku
 • právnické osobě, která není uvedena výše, zřídí ministerstvo datovou schránku právnické osoby bezplatně na žádost této osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Pokud je součástí žádosti o zřízení datové schránky příloha, je tato žádost posuzována ve správním řízení MV. V tomto případě trvá doba na vyřízení žádosti až 30 dní
 • právnická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky právnické osoby

Náležitosti žádosti:

 • název nebo obchodní firma
 • identifikační číslo ekonomického subjektu, a nebylo-li přiděleno, registrační číslo, evidenční číslo nebo jiný obdobný údaj, byl-li přidělen
 • adresa sídla
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa pobytu osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby
 • stát registrace nebo evidence právnické osoby
 • žádost o zřízení datové schránky právnické osoby musí obsahovat úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby

Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky

 • K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránky zřízena.
 • K přístupu do datové schránky je dále oprávněna pověřená osoba nebo administrátor, kterou je u datové schránky právnické osoby fyzická osoba pověřená statutárním orgánem právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jimi stanoveném.
 • Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky jsou povinny:
 1. využívat datovou schránku způsobem, který neohrožuje bezpečnost informačního systému datových schránek,
 2. uvědomit neprodleně ministerstvo o tom, že hrozí nebezpečí zneužití datové schránky; pověřená osoba uvědomí rovněž toho, kdo ji určil pověřenou osobou.

Přístupové údaje

 • Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky se do ní přihlašuje prostřednictvím přístupových údajů a je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
 • Přihlášení prostřednictvím přístupových údajů zajišťuje ministerstvo prostřednictvím jím vydaných přístupových údajů nebo elektronických prostředků anebo prostřednictvím elektronických prostředků třetích osob. Náležitosti přístupových údajů a elektronické prostředky k přihlášení stanoví ministerstvo vyhláškou. Ustanovení o přístupových údajích se použijí obdobně i pro elektronické prostředky podle věty první.
 • Ministerstvo stanoví vyhláškou technické podmínky a bezpečnostní zásady přístupu do datové schránky.

Zpřístupnění datové schránky

 • Ministerstvo zašle do vlastních rukou výhradně jen adresáta přístupové údaje k datové schránce statutárním orgánům právnické osoby.
 • Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením právnické osoby nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám.
 • Na žádost právnické osoby  zašle ministerstvo přístupové údaje k datové schránce do vlastních rukou výhradně jen adresáta pověřené osobě, případně administrátorovi.

Znepřístupnění datové schránky

 • Ministerstvo znepřístupní datovou schránku právnické osoby, a to případně i zpětně, ke dni jejího výmazu ze zákonem stanovené evidence.
 • Ministerstvo znepřístupní datovou schránku právnické osoby zřízené zákonem dnem jejich zrušení, a jde-li o notáře nebo soudního exekutora, ke dni zániku funkce, a to případně i zpětně.
 • Ministerstvo znepřístupní datovou schránku právnické osoby rovněž na žádost osoby, jíž byla datová schránka zřízena, nebo administrátora, jde-li o datovou schránku, kterou ministerstvo zřizuje na žádost.
 • Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetím pracovním dnem následujícím po dni podání žádosti.
 • Znepřístupněnou datovou schránku právnické osoby ministerstvo zpřístupní na žádost osoby, jíž byla datová schránka zřízena, nebo administrátora do  3 pracovních dnů od podání žádosti. Byla-li datová schránka na žádost znepřístupněna dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit nejdříve uplynutím 1 roku od jejího posledního znepřístupnění. Uvedené se týká pouze datových schránek zřízených na žádost, u schránek zřízených ze zákona znepřístupnění na žádost není možné.

Zneplatnění přístupových údajů

 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje osoby oprávněné k přístupu do datové schránky neprodleně po jejím oznámení, zejména při ztrátě či odcizení přístupových údajů, a současně zašle této osobě do vlastních rukou výhradně jen adresáta nové přístupové údaje.
 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje pověřené osobě v případě zrušení pověřeného administrátora neprodleně po oznámení právnické osoby nebo administrátora a o této skutečnosti informuje pověřenou osobu, jejíž údaje zneplatnilo, i osobu, která o zneplatnění požádala.
 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje statutárnímu orgánu právnické osoby nebo jeho členu, přestane-li být statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem, vedoucímu organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, přestane-li být vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, neprodleně po oznámení této skutečnosti novým statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem, novým vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo administrátorem. Ministerstvo současně zašle novému statutárnímu orgánu právnické osoby nebo jeho členu, novému vedoucímu organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nové přístupové údaje do vlastních rukou výhradně jen adresáta.
 • Jsou-li osobě oprávněné k přístupu do datové schránky zaslány přístupové údaje opětovně během 3 let, ministerstvo vybírá správní poplatek stanovený jiným právním předpisem. (Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

Zrušení datové schránky

 • Ministerstvo zruší datovou schránku právnické osoby po uplynutí 3 let ode dne zániku právnické osoby nebo organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, které nemají právního nástupce, případně ode dne jejich výmazu ze zákonem stanovené evidence.

Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky

 • Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.
 • Připouštějí-li jiné právní předpisy doručování prostřednictvím datových schránek, pořadí způsobů doručování stanovené těmito právními předpisy zůstává ustanovení předchozího odstavce nedotčeno.
 • Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Tento dokument má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.
 • Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozího odstavce ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení (například §64 odst. 4 trestního řádu).
 • Právnická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, může za podmínek stanovených jiným právním předpisem (například §24 odst. 2 správního řádu) žádat o určení neúčinnosti doručení.

Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky

 • Právnická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.
 • Úkon učiněný právnickou osobou nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.

Tisk stránky


Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky