Zpět

Doručování Poštovních datových zpráv fikcí

Dnem 1. ledna 2022 nabývá účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která zavádí institut tzv. fikce doručení rovněž pro soukromoprávní komunikaci prostřednictvím datové schránky.

Dokument zaslaný fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou do datové schránky jiné fyzické, podnikající fyzické či právnické osoby tak bude podle ustanovení § 18a odst. 3 shora uvedeného zákona považován za doručený desátým dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky. Dokument bude považován za doručený i v případě že se osoba, která má přístup k danému dokumentu, do datové schránky nepřihlásí.  Uvedené pravidlo platí pro všechny Poštovní datové zprávy odeslané od 1. ledna 2022.

Nově tak pro určení okamžiku doručení veřejnoprávních i soukromoprávních dokumentů prostřednictvím datové schránky platí stejná pravidla.