Zpět

Zřízení nových datových schránek pro znalce a soudní tlumočníky/překladatele

Datové schránky znalců, tzv. profesní datové schránky, jsou pro znalce a soudní tlumočníky/překladatele povinné a jsou zřizovány Ministerstvem vnitra automaticky a bezplatně na základě zákona č. 255/2019 Sb., kterým se změnil zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ministerstvo vnitra zahájilo rozesílání přístupových údajů k datovým schránkám znalců a datovým schránkám  tlumočníků/překladatelů dne 12. 5. 2021.

Přístupové údaje jsou zasílány do vlastních rukou bez možnosti náhradního doručení, a to na adresu sídla znalce, příp. soudního tlumočníka/překladatele uvedenou v registru osob, v němž jsou evidováni jako podnikající fyzické osoby podle svých identifikačních čísel (IČO), případně do datové schránky fyzické osoby, pokud jí má subjekt zřízenu a zpřístupněnu.

Ministerstvo spravedlnosti proto vyzývá znalce a soudní tlumočníky/překladatele, aby si zkontrolovali správnost údajů zapsaných v Registru osob (ROS). To mohou učinit pomocí výpisu z ROS na Czech POINTu, případně pomocí online služeb Portálu veřejné správy (tam se lze přihlásit např. prostřednictvím datové schránky nebo pomocí NIA – Národní identitní autorita). Online služby jsou dostupné zde:

https://portal.gov.cz/formulare/verejny-vypis-z-registru-osob

https://obcan.portal.gov.cz/podani/zadost-o-vypisy/seznam/podani/verejny-vypis-z-registru-osob

Případně zjištěné nesrovnalosti je nezbytné oznámit Ministerstvu spravedlnosti. Nejjednodušší způsob podání reklamace nabízí Portál občana, viz https://obcan.portal.gov.cz/udaje/udaje-z-registru-osob. K oznámení nesouladu skutečnosti s údaji zapsanými v Registru osob lze použít službu „Žádost o změnu v registru osob“ dostupnou na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT nebo můžete napsat Ministerstvu spravedlnosti - Odboru insolvenčních
a soudních znalců emailem na adresu oins@msp.justice.cz nebo do datové schránky Ministerstva spravedlnosti s identifikátorem kq4aawz. V předmětu pak uveďte „Údaje v ROS“.

Zřízením nové profesní datové schránky znalce, soudního tlumočníka či soudního překladatele není automaticky nijak zasaženo do stavu jiných datových schránek téhož držitele (podnikající fyzické osoby). Ke znepřístupnění datové schránky podnikající fyzické osoby (PFO), kterou si PFO mohla dříve zřídit na vlastní žádost, může dojít jen v případě, že jí byly v Registru osob ukončeny všechny další živnosti, které měl dříve registrovány – nejčastěji živnost zapsaná v živnostenském rejstříku, případně jiné živnosti dle jiných právních předpisů.

Informace k novým profesním datovým schránkám jsou dostupné na https://www.datoveschranky.info/podnikajici-fyzicka-osoba-znalec

resp. na https://www.datoveschranky.info/podnikajici-fyzicka-osoba-soudni-tlumocnici-a-soudni-prekladatele.