Logo Datové schránky.info

Datové schránky.info

Doručování přístupových údajů

Následující text popisuje komu, jakým způsobem a na jaké adresy jsou zasílány přístupové údaje k datovým schránkám. Klasifikace datových schránek podle typu subjektu je podrobně popsána v článku Typy datových schránek.

Vydání prvotních přístupových údajů

Datové schránky zřizované ze zákona (oprávněná osoba)

Datové schránky ze zákona
Typ subjektu Komu jsou zaslány p.ú. Na jakou adresu
Orgán veřejné moci vedoucí představitel sídlo úřadu
Orgán veřejné moci - notář fyzická osoba – notář sídlo úřadu
Orgán veřejné moci - exekutor fyzická osoba – exekutor sídlo úřadu
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku statutární zástupce zapsaný v ROS adresa pobytu dle ROS / ROB, příp. doručovací adresa zapsaná v ROB (*)
Právnická osoba zřízená zákonem statutární zástupce zapsaný v ROS adresa pobytu dle ROS / ROB, příp. doručovací adresa zapsaná v ROB (*)
Podnikající fyzická osoba - advokát fyzická osoba – advokát adresa sídla
Podnikající fyzická osoba - daňový poradce fyzická osoba – daňový poradce adresa sídla
Podnikající fyzická osoba - insolvenční správce fyzická osoba – insolvenční správce adresa sídla

Datové schránky zřizované na žádost (oprávněná osoba)

Přístupové údaje jsou v případě datových schránek zřizovaných na žádost zasílány podle přání žadatele buď na kontaktní adresu, uvedenou žadatelem ve formuláři žádosti, nebo jsou předány žadateli formou tzv. virtuální obálky, podobně jako v případě vydání nových přístupových údajů po jejich zneplatnění (viz dále). Elektronické doručení je vyloučeno v případě, kdy je žádost z jakéhokoliv důvodu předána do správního řízení Ministerstvu – v takové případě jsou přístupové údaje vždy doručovány formou poštovní zásilky výhradně do vlastních rukou adresáta. Jinými slovy, vydání přístupových údajů virtuální obálkou je možné jen, pokud je žádost podána a úspěšně vyřízena rovnou na Czech POINTu.

Datové schránky na žádost
Typ subjektu Komu jsou zaslány p.ú. Na jakou adresu
Fyzická osoba  držitel schránky kontaktní adresa ze žádosti
Podnikající fyzická osoba držitel schránky kontaktní adresa ze žádosti, případně adresa pobytu držitele schránky
Právnická osoba - na žádost statutární zástupce kontaktní adresa ze žádosti, případně adresa pobytu dle ROS / ROB, příp. doručovací adresa zapsaná v ROB (*)
Schránka OVM zřízená na žádost Oprávněná osoba kontaktní adresa ze žádosti, případně adresa sídla

(*) Dle platných ustanovení správního řádu je pro odeslání přístupových údajů statutárních zástupců právnických osob volena adresa v následujícím pořadí:

  1. Doručovací adresa v ROB (Registr obyvatel) – pokud si ji subjekt údajů sám nechal do ROB zapsat.
  2. Adresa pobytu v ROB – pokud je adresát ztotožněn a evidován v ROB.
  3. Adresa zapsaná v ROS jako adresa pobytu statutárního zástupce.

Prvotní přístupové údaje pro Pověřené osoby a Administrátory

Přístupové údaje jsou zasílány poštou na adresu Pověřené osoby nebo Administrátora, kterou zadala oprávněná osoba při zadávání žádosti o zřízení účtu Pověřené osoby nebo Administrátora.

Jak přidat Pověřenou osobu nebo Administrátora naleznete v článku  Pověřené osoby a Administrátoři.

Opětovné vydání přístupových údajů (po zneplatnění původních)

V případě, že uživatel datové schránky si nevyzvedne ve stanovené lhůtě své přístupové údaje, ztratí je, nebo má podezření na jejich zneužití, atp., může požádat o vydání nových přístupových údajů. Nevyzvednutou zásilku s přístupovými údaji již nelze zasílat znovu, přístupové údaje jsou po nevyzvednutí zneplatněny. Způsoby podání žádosti jsou popsány v článku Přístupové údaje.

Pokud nebyly přístupové údaje předány cestou virtuální obálky, jsou odeslány poštou na kontaktní adresu uvedenou v žádosti. V případě, že uživatel nemá zadanou kontaktní adresu, použijí se stejná pravidla, jako platí pro vydání prvotních přístupových údajů, viz výše.

Doručování přístupových údajů do zahraničí   

Přístupové údaje je možné zasílat pouze do zemí, které umožňují službu dodání výhradně jen do vlastních rukou adresáta.  V případě, že má Oprávněná osoba (např. jednatel společnosti) uvedenu adresu pobytu v některé ze zemí, které neumožňují službu dodání výhradně jen do vlastních rukou adresáta, datová schránka a přístupová práva se sice vytvoří, avšak této oprávněné osobě je zaslán vysvětlující dopis s uvedením důvodů, proč přístupové údaje nelze zaslat. Součástí tohoto dopisu je i návrh postupu, jak přístupové údaje získat s využitím pracoviště Czech POINT na zastupitelských úřadech České republiky.

V takových případech příjemce dopisu na pracovišti Czech POINT  na zastupitelském úřadu požádá o zneplatnění původních přístupových údajů a vydání nových. V žádosti uvede e-mailovou adresu, na kterou je mu zaslán aktivační link. S jeho pomocí a s využitím údajů v potvrzení o podání žádosti si následně sám na svém počítači vyzvedne nové přístupové údaje do datové schránky (viz návod na vyzvednutí přístupových údajů pomocí tzv. virtuální obálky).

Režim doručování listovní zásilky

Pokud jsou přístupové údaje doručovány listovní zásilkou, je vždy použita služba „Doporučená zásilka do vlastních rukou výhradně jen adresáta“. V praxi to tedy znamená, že dopis může převzít skutečně jen jeho adresát osobně. Je vyloučeno předání jiné osobě, pobývající na stejné adrese, případně vydání do rukou osoby disponující plnou mocí k přebírání listovních zásilek. Pokud adresát doporučené zásilky není zastižen, je zásilka uložena a ve schránce adresáta zanechána výzva k jejímu vyzvednutí ve lhůtě deseti dní a poučení o tom, že zásilka bude považována za doručenou. V případě, že se zásilku nepodaří ve lhůtě deseti dnů vyzvednout, je považována za doručenou (fikcí doručení), a proto je třeba žádat o opětovné vydání nových přístupových údajů. Nevyzvednutou zásilku s přístupovými údaji nelze zasílat znovu, přístupové údaje jsou po nevyzvednutí zneplatněny.