Přístupové údaje

Sada informací potřebných pro přihlášení do datové schránky. V základní podobě jsou tvořeny uživatelským jménem a heslem. Volitelně si je uživatelé mohou rozšířit o osobní komerční certifikát nebo jednorázový kód (OTP). Podrobnosti o rozšířených možnostech autentizace (přihlašování) naleznete v článku  Přihlašovací metody.

Způsoby doručení přístupových údajů jsou popsány v článku Doručování přístupových údajů.

Každý uživatel datové schránky (oprávněná osoba, pověřená osoba, administrátor) má své vlastní přístupové údaje. V žádném případě tyto citlivé údaje nepředávejte jiné osobě. Pokud tak učiníte, vystavujete se riziku zneužití přístupu do datové schránky, které bude v systémových záznamech evidováno pod Vaším účtem (jménem).

Heslo doporučujeme měnit každých 90 dní. Pokud si nepřejete měnit heslo každých 90 dní, je třeba si v Nastavení datové schránky nastavit neomezenou platnost hesla. Po vypršení platnosti hesla (nebo při prvním přihlášení) je uživateli umožněno se ještě přihlásit, ale jen za účelem změny hesla. Pokud dojde k zablokování, nové přístupové údaje lze získat podle následujícího popisu.

Jak získat nové přístupové údaje?

V případě, že osoba, která má oprávnění k přístupu do datové schránky, ztratí nebo zapomene své přístupové údaje, může požádat o jejich zneplatnění a vydání nových. První vydání nových přístupových údajů je zdarma. Pokud však jsou přístupové údaje vydávány na žádost uživatele opakovaně vícekrát během tří let, vybírá se za jejich vydání správní poplatek 200 Kč.

Způsoby podání žádosti

Online po přihlášení přes Identitu občana

Nové přístupové údaje si může uživatel nechat vydat přímo v prostředí klientského portálu datových schránek. Při přihlášení oprávněné osoby do schránky FO nebo PFO přes Identitu občana mohou být žadateli vydány okamžitě, a to tak, že jsou mu zobrazeny na obrazovku.

Osobně na Czech POINTu

Zažádejte na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT, které najdete na vybraných pobočkách České pošty, s. p., městských úřadů či městských částí, pracovištích hospodářské komory a notářů. Totožnost žadatele je na kontaktním místě ověřována dle předloženého dokladu – nejčastěji občanského průkazu, případně pasu, povolení k pobytu, vízového štítku či pobytového štítku.

Pokud je uživatel podle zadaných osobních údajů v ISDS identifikován, žádost je na místě vyřízena. Pokud je nutné vybrat správní poplatek, je žadatel vyzván k jeho úhradě na místě. Pokud žadatel uvede v žádosti emailovou adresu, jsou mu přístupové údaje vygenerovány neprodleně a na jeho mail je odeslán tzv. aktivační link, viz virtuální obálka.

V některých případech, zejména když žádost podává zmocněnec, a dále ve všech případech, kdy je k žádosti přiložena jakákoli listina, je žádost předána k posouzení Ministerstvu vnitra. V takovém případě žadatel obdrží potvrzení obsahující číslo žádosti (číslo jednací). Pokud je nutné vybrat správní poplatek, žadateli je písemně zaslána výzva k úhradě s uvedením čísla bankovního účtu. Žádost je následně vyřízena pracovníkem MV a v případě schválení jsou přístupové údaje odeslány poštou. Vydání přístupových údajů virtuální obálkou je možné jen, pokud je žádost podána a úspěšně vyřízena rovnou na Czech POINTu. Podrobnosti o tom, jak jsou doručovány přístupové údaje, naleznete v článku Doručování přístupových údajů.

Písemně v listinné podobě

Žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem doručte Ministerstvu vnitra, viz Kontakty.

Podaná žádost je po přijetí podatelnou Ministerstva vnitra předána pracovníkům referátu datových schránek k vyřízení. Není-li nutné vyzvat žadatele k doplnění žádosti nebo odstranění nedostatků žádosti, je žádost je obvykle vyřízena během několika pracovních dnů. Pokud je nutné vybrat správní poplatek, žadateli je písemně zaslána výzva k úhradě s uvedením čísla bankovního účtu. Přístupové údaje jsou následně odeslány poštou. Podrobnosti o tom, jak jsou doručovány přístupové údaje, naleznete v článku Doručování přístupových údajů.

Oprávněný žadatel

O zneplatnění přístupových údajů a vydání nových žádá fyzická osoba sama za sebe, případně prostřednictvím zmocněnce, který své zmocnění doloží plnou mocí. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Zmocnění k převzetí přístupových údajů se nepřipouští. Přístupové údaje jsou vždy doručovány tak, aby je mohl převzít výhradně jejich držitel – tedy fyzická osoba (uživatel datové schránky), pro kterou byly vydány.