Přístupové údaje

Sada informací potřebných pro přihlášení do datové schránky. V základní podobě jsou tvořeny uživatelským jménem a heslem. Volitelně si je uživatelé mohou rozšířit o osobní komerční certifikát nebo jednorázový kód (OTP). Podrobnosti o rozšířených možnostech autentizace (přihlašování) naleznete v článku  Přihlašovací metody.

Způsoby doručení přístupových údajů jsou popsány v článku Doručování přístupových údajů.

Každý uživatel datové schránky (oprávněná osoba, pověřená osoba, administrátor) má své vlastní přístupové údaje. V žádném případě tyto citlivé údaje nepředávejte jiné osobě. Pokud tak učiníte, vystavujete se riziku zneužití přístupu do datové schránky, které bude v systémových záznamech evidováno pod Vaším účtem (jménem).

Heslo doporučujeme měnit každých 90 dní. Pokud si nepřejete měnit heslo každých 90 dní, je třeba si v Nastavení datové schránky nastavit neomezenou platnost hesla. Po vypršení platnosti hesla (nebo při prvním přihlášení) je uživateli umožněno se ještě přihlásit, ale jen za účelem změny hesla. Pokud dojde k zablokování, nové přístupové údaje lze získat podle následujícího popisu.

Jak získat nové přístupové údaje?

V případě, že osoba, která má oprávnění k přístupu do datové schránky, ztratí nebo zapomene své přístupové údaje, může požádat o jejich zneplatnění a vydání nových. Vydání nových přístupových údajů je zdarma. 

Způsoby podání žádosti

Online po přihlášení přes Identitu občana

Nové přístupové údaje si může uživatel nechat vydat přímo v prostředí klientského portálu datových schránek. Při přihlášení oprávněné osoby do schránky FO nebo PFO přes Identitu občana mohou být žadateli vydány okamžitě, a to tak, že jsou mu zobrazeny na obrazovku.

Osobně na Czech POINTu

Zažádejte na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT, které najdete na vybraných pobočkách České pošty, s. p., městských úřadů či městských částí, pracovištích hospodářské komory a notářů. Totožnost žadatele je na kontaktním místě ověřována dle předloženého dokladu – nejčastěji občanského průkazu, případně pasu, povolení k pobytu, vízového štítku či pobytového štítku.

Pokud je uživatel podle zadaných osobních údajů v ISDS identifikován, žádost je na místě vyřízena. Pokud je nutné vybrat správní poplatek, je žadatel vyzván k jeho úhradě na místě. Pokud žadatel uvede v žádosti emailovou adresu, jsou mu přístupové údaje vygenerovány neprodleně a na jeho mail je odeslán tzv. aktivační link, viz virtuální obálka.

V některých případech, zejména když žádost podává zmocněnec, a dále ve všech případech, kdy je k žádosti přiložena jakákoli listina, je žádost předána k posouzení Ministerstvu vnitra. V takovém případě žadatel obdrží potvrzení obsahující číslo žádosti (číslo jednací). Pokud je nutné vybrat správní poplatek, žadateli je písemně zaslána výzva k úhradě s uvedením čísla bankovního účtu. Žádost je následně vyřízena pracovníkem MV a v případě schválení jsou přístupové údaje odeslány poštou. Vydání přístupových údajů virtuální obálkou je možné jen, pokud je žádost podána a úspěšně vyřízena rovnou na Czech POINTu. Podrobnosti o tom, jak jsou doručovány přístupové údaje, naleznete v článku Doručování přístupových údajů.

Písemně v listinné podobě

Žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem doručte Ministerstvu vnitra, viz Kontakty.

Podaná žádost je po přijetí podatelnou Ministerstva vnitra předána pracovníkům referátu datových schránek k vyřízení. Není-li nutné vyzvat žadatele k doplnění žádosti nebo odstranění nedostatků žádosti, je žádost je obvykle vyřízena během několika pracovních dnů. Pokud je nutné vybrat správní poplatek, žadateli je písemně zaslána výzva k úhradě s uvedením čísla bankovního účtu. Přístupové údaje jsou následně odeslány poštou. Podrobnosti o tom, jak jsou doručovány přístupové údaje, naleznete v článku Doručování přístupových údajů.

Oprávněný žadatel

O zneplatnění přístupových údajů a vydání nových žádá fyzická osoba sama za sebe, případně prostřednictvím zmocněnce, který své zmocnění doloží plnou mocí. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Zmocnění k převzetí přístupových údajů se nepřipouští. Přístupové údaje jsou vždy doručovány tak, aby je mohl převzít výhradně jejich držitel – tedy fyzická osoba (uživatel datové schránky), pro kterou byly vydány.