Logo Datové schránky.info

Datové schránky.info

Typy datových schránek

Způsob, resp. proces zřízení datové schránky se liší podle typu subjektu, pro který má být datová schránka zřízena. Typ subjektu určuje, zda se jedná o datovou schránku zřizovanou ze zákona, tedy automaticky, nebo o datovou schránku zřizovanou na žádost. V následující tabulce uvádíme přehled typů datových schránek s rozlišení, zda se jedná o datové schránky ze zákona nebo na žádost.

Datové schránky ze zákona

Typ subjektu Typ datové schránky v ISDS
Orgán veřejné moci 1) OVM (10)
Fyzická osoba, která je v roli OVM OVM_FO (14)
Podnikající fyzická osoba, která je v roli OVM OVM_PFO (15)
Právnická osoba v roli OVM OVM_PO (16)
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku 2) PO (20)
Podnikající fyzická osoba - advokát PFO_ADVOK (31)
Podnikající fyzická osoba - daňový poradce PFO_DANPOR (32)
Podnikající fyzická osoba - insolvenční správce PFO_INSSPR (33)
Podnikající fyzická osoba - statutární auditor (OSVČ nebo zaměstnanec) PFO_AUDITOR (34)

Datové schránky na žádost

Typ subjektu Typ datové schránky v ISDS
Fyzická osoba 4) FO (40)
Podnikající fyzická osoba 5) PFO (30)
Právnická osoba - na žádost 6) PO_REQ (22)
Schránka OVM zřízená na žádost OVM_REQ (13)

1) Státní orgány, územní samosprávné celky, státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízených zákonem.

2) Obchodní společnosti a družstva.

3) Např. některé vysoké školy, regionální rady soudržnosti apod.

4) Datovou schránku fyzické osoby lze na žádost zřídit jak českým občanům, tak i cizincům.

5) Datovou schránku podnikající fyzické osoby lze na žádost zřídit jak subjektům registrovaným v ČR, tak i zahraničním podnikajícím fyzickým osobám.

6) Právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, tedy např. spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, církve, honební společnosti a také zahraniční právnické osoby neregistrované v ČR.