Zřízení datové schránky na žádost

O datovou schránku mohou zažádat fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku nebo nejsou zřízeny zákonem. Bližší informace o typech datových schránek naleznete v článku Typy datových schránek. Postup podání žádosti o tzv. další datovou schránku orgánu veřejné moci je popsán na jiném místě, v článku Úředník - Orgán veřejné moci. 

Podání žádosti

Online po přihlášení přes Identitu občana (např. bankovní identitou)

Zřízení datové schránky fyzické osoby a podnikající fyzické osoby lze vyřídit online v prostředí klientského portálu datových schránek. Při přihlášení přes Identitu občana prostřednictvím metod se značnou nebo vysokou úrovní záruky, jako je např. eObčanka, bankovní identita, Mobilní klíč atd., je po zadání on-line žádosti datová schránka zřízena i zpřístupněna bezodkladně.  Protože přístup do schránky má žadatel zajištěn již pomocí Identity občana, přístupové údaje Jméno/Heslo jsou vydávány teprve na jeho výslovnou žádost a pak jsou zobrazeny ihned, přímo na obrazovce.

Datovou schránku si tedy můžete pohodlně zřídit online s pomocí přihlašovací metody, jakou se hlásíte do svého internetového bankovnictví (pokud je Vaše banka již připojena do Identity občana).

Návod na zřízení datové schránky online při přihlášení přes Identitu občana naleznete zde.

Výsledek žádosti

V případě kladného vyřízení žádosti obdrží Oprávněné osoby přístupové údaje (pozn.: toto neplatí při online žádosti po přihlášení Identitou občana, viz výše). Pokud má oprávněná osoba vlastní datovou schránku fyzické osoby, jsou jí přístupové údaje pro schránky ostatních typů (PFO, PO, OVM) doručeny datovou zprávou. V opačném případě platí, že podle způsobu podání žádosti přístupové údaje jsou generovány buď tzv. virtuální obálkou (žádosti o schránky fyzických a podnikajících fyzických osob, které byly přímo vyřízeny na Czech POINT a zároveň žadatel určil, že si přeje využít tento způsob doručení) nebo odeslány poštovní přepravou (všechny ostatní případy). Podrobnosti o tom, jak jsou doručovány přístupové údaje, naleznete v článku Doručování přístupových údajů.

Osobně na Czech POINTu

Zažádejte na Kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT, které najdete na vybraných pobočkách České pošty, s. p., městských úřadů či městských částí, pracovištích hospodářské komory, notářů a některých zastupitelských úřadech. Totožnost žadatele je na kontaktním místě ověřována dle předloženého dokladu – nejčastěji občanského průkazu, případně pasu, povolení k pobytu, vízového štítku či pobytového štítku.

Většina žádostí o zřízení datové schránky fyzické osoby i podnikající fyzické osoby je na místě rovnou vyřízena a žadatel si odnáší potvrzení o zřízení datové schránky obsahující identifikátor datové schránky. V některých případech, zejména když žádost podává zmocněnec, a dále ve všech případech, kdy je k žádosti přiložena jakákoli listina, je žádost předána k posouzení Ministerstvu vnitra. V takové případě žadatel obdrží potvrzení obsahující číslo žádosti (číslo jednací).

Písemně v listinné podobě

Vyplňte elektronický formulář žádosti a vytiskněte jej. K vyplnění žádosti použijte program Software602 Form Filler

Nemáte-li možnost použít program Software602 Form Filler, můžete alternativně použít příslušný formulář ve formátu PDF, který otevřete v libovolném prohlížeči PDF souborů (např. Adobe Acrobat Reader), vytiskněte a vyplňte jej.

Žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem doručte Ministerstvu vnitra, viz Kontakty.

Podaná žádost je po přijetí podatelnou Ministerstva vnitra předána pracovníkům referátu datových schránek k vyřízení. Není-li nutné vyzvat žadatele k doplnění žádosti nebo odstranění nedostatků žádosti, je datová schránka zřízena obvykle ve lhůtě tří dnů.

Oprávněný žadatel

O zřízení datové schránky fyzické osoby a podnikající fyzické osoby žádá fyzická osoba sama za sebe, případně prostřednictvím zmocněnce, který své zmocnění doloží plnou mocí. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

O zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku žádá fyzická osoba, která je oprávněna jménem této právnické osoby jednat, tedy buď statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo jiná fyzická osoba, která své oprávnění doloží např. plnou mocí, jmenovacím dekretem, zápisem z valné hromady apod.

Potřebné doklady pro podání žádosti

Fyzická osoba: Nejsou vyžadovány žádné další doklady, kromě dokladu totožnosti na kontaktním místě.

Podnikající fyzická osoba: Je-li podnikatel zapsán v Registru osob, nejsou vyžadovány žádné další doklady. Pokud v Registru osob není zapsán, je vyžadováno přiložení veřejné listiny dokládající oprávnění k podnikání – jinými slovy jeho statut.

Právnická osoba: Je-li právnická osoba zapsána v Registru osob a zároveň je žadatel u tohoto subjektu v Registru osob zapsán jako statutární zástupce, nejsou vyžadovány žádné další doklady. Pro subjekty, které v Registru osob zapsány nejsou, doloží žadatel originál nebo úředně ověřenou kopii veřejné listiny dokládající zřízení či statut právnické osoby. Dále, pokud žadatel není v Registru osob zapsán jako statutární zástupce dané právnické osoby, doloží originál nebo úředně ověřenou kopii oprávnění jednat jejím jménem, a to např. plnou mocí, jmenovacím dekretem, zápisem z valné hromady apod.

Zahraniční subjekty: specifický postup podání žádosti zahraničních subjektů je popsán v samostatném článku.

Výsledek žádosti

V případě kladného vyřízení žádosti obdrží Oprávněné osoby přístupové údaje. Pokud má oprávněná osoba vlastní datovou schránku fyzické osoby, jsou jí přístupové údaje pro schránky ostatních typů (PFO, PO, OVM) doručeny datovou zprávou. V opačném případě platí, že podle způsobu podání žádosti přístupové údaje jsou generovány buď tzv. virtuální obálkou (žádosti o schránky fyzických a podnikajících fyzických osob, které byly přímo vyřízeny na Czech POINT a zároveň žadatel určil, že si přeje využít tento způsob doručení) nebo odeslány poštovní přepravou (všechny ostatní případy). Podrobnosti o tom, jak jsou doručovány přístupové údaje, naleznete v článku Doručování přístupových údajů.

V případě, že žádost obsahovala nějaké vady nebo nebyla kompletní, vyzve Ministerstvo žadatele odstranění nedostatků nebo doplnění žádosti.

V některých případech může být též žádost zamítnuta – např. pokud již žadatel datovou schránku zřízenou má nebo žádá o nesprávný typ datové schránky.

Zřizování datové schránky zahraničním subjektům

Ministerstvo vnitra zřizuje datové schránky na žádost i podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, registrovaným v zahraničí. Vzhledem k faktu, že zahraniční subjekty nemají přidělené české identifikační číslo organizace (IČ, resp. IČO), není možné jejich žádosti vyřídit přímo na kontaktním místě veřejné správy. Žadatelům proto doporučujeme, aby své žádosti zasílali přímo na Ministerstvo vnitra podle následujících pokynů.

  1. Žádost i všechny přiložené dokumenty podávejte v českém jazyce. Pokud podáváte originální dokumenty v cizím jazyce, vždy připojte úředně ověřený překlad do českého jazyka.
  2. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem fyzické osoby, která je oprávněna za podnikající fyzickou nebo právnickou osobu jednat, případně úředně ověřena úřady ČR (např. zastupitelským úřadem ČR v dané zemi) nebo musí být opatřena tzv. apostilou či vyšším ověřením (superlegalizace). U podnikající fyzické osoby je Oprávněnou osobou výhradně fyzická osoba, které bylo vydáno podnikatelské oprávnění. U právnické osoby je to pak statutární orgán nebo člen statutárního orgánu. Připouští se jednání v zastoupení na základě plné moci vystavené Oprávněnou osobou.
  3. K žádosti přiložte originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného registru, který eviduje podnikatelské subjekty v zemi registrace, tedy obdobu českého živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku. Pokud to není z výpisu zjevné, doložte, že žadatel je oprávněn za subjekt jednat.
  4. Pokud se adresa pobytu Oprávněné osoby nachází v zemi, kam nelze zasílat přístupové údaje, uveďte jinou kontaktní adresu, na které si Oprávněná osoba dokáže zásilku s přístupovými údaji osobně převzít.

Seznam zemí, do kterých se doručují přístupové údaje

Formuláře žádosti ke stažení:

Formuláře pro tisk ke stažení (Acrobat Reader)

Žádost o zřízení datové schránky - fyzická osoba

Žádost o zřízení datové schránky - podnikající fyzická osoba

Žádost o zřízení datové schránky - právnická osoba

Elektronický formulář ke stažení (Software602 Form Filler)

Elektronický formulář s žádostí o zřízení datové schránky

Jak založit datovou schránku