Datové schránky pro školy

Důležitá informace pro školy, školská zařízení a jejich zřizovatele

„Datové schránky orgánu veřejné moci pro školy a školská zařízení zavede MV ve spolupráci s MŠMT od poloviny roku 2017“

Změny týkající se datových schránek škol a školských zařízení, které nastanou v souvislosti se změnovým zákonem č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, budou realizovány v souladu s přechodným ustanovením Čl. IX zákona č. 192/2016 Sb. do šesti měsíců od účinnosti zákona, tzn. nejpozději k 1. 7. 2017 (pozn. – platí pouze pro subjekty zapsané do registru osob).

Realizace avizovaných změn u datových schránek škol a školských zařízení v souvislosti se změnou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen ZEU) bude zahájena ohlášením příslušných subjektů jako orgánů veřejné moci (dále jen OVM) v registru práv a povinností (= zápis do rejstříku OVM), které provede Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (bez potřeby součinnosti zřizovatelů škol a školských zařízení).

Nezbytným předpokladem k realizaci změn vyplývajících ze ZEU je v každém případě zápis školy či školského zařízení do registru osob (ROS) jejich zřizovatelem (kraje, obce, ústřední správní orgány apod.). V případě, že v registru osob dosud zapsáni nejste, doporučujeme se obrátit na svého zřizovatele s požadavkem, aby tak neprodleně učinil – podrobné informace viz: http://www.szrcr.cz/registr-osob/prirucky-k-primarnimu-plneni-prispevkovych-organizaci-do-ros. V opačném případě nebudou být moci změny vyplývající ze ZEU realizovány.

Novela ZEU bude správcem Informačního systému datových schránek aplikována následujícím způsobem:

  1. U škol a školských zařízení (pozn. – pouze u subjektů, které budou vedeny v rejstříku OVM), které již disponují datovou schránkou právnické osoby (i její povýšenou variantou do režimu OVM) dojde ke změně typu (transformaci) datové schránky na typ datové schránky OVM. Původní datová schránka právnické osoby tudíž nebude znepřístupněna ani nebude škole či školskému zařízení zřizována nová datová schránka OVM vedle již existující datové schránky právnické osoby. Transformací (změnou typu datové schránky) nedojde k žádným změnám v zobrazování jejího obsahu (dodané a odeslané datové zprávy) ani jejího názvu. Nedojde tedy k žádnému zásadnímu dopadu oproti stávající praxi uživatelů. Školám a školským zařízením bude naopak nově dána možnost bez omezení komunikovat z datové schránky OVM se všemi ostatními subjekty (držitelé datových schránek právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob), čímž současně dojde finanční úspoře pro odesílatele, neboť komunikace z tohoto typu datové schránky není pro OVM zpoplatněna.
  2. Pokud škola nebo školské zařízení (pozn. – pouze u subjektů, které budou vedeny v rejstříku OVM) žádnou datovou schránkou dosud nedisponovaly, bude jim automaticky zřízena datová schránka OVM.

Upozornění:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyjednalo pro období výše uvedených změn s Ministerstvem vnitra navýšení metodické a technické kapacity podpory. V pracovních dnech v době od 8:00 - 18:00 hodin je k problematice datových schránek možno využít poradenskou linku – https://www.datoveschranky.info/kontakty/eporadna, nebo volat na číslo 954 200 200.

V případě dotazů na zápis subjektu do ROS doporučujeme kontaktovat podporu správce ROS na emailové adrese ros@czso.cz.

 


Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky