Legislativa a důležité dokumenty

Informační systém datových schránek (ISDS) je zřízen na základě  zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a návazných vyhlášek. Jeho provozování se řídí  Provozním řádem ISDS

Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování Informačního systému datových schránek. Vyhláška definuje zejména náležitosti přístupových údajů, formáty příloh datové zprávy, maximální velikost datové zprávy a dobu uložení datové zprávy v datové schránce.

Datové schránky a činnost správních orgánů: stránka odboru legislativy a koordinace předpisů MV ČR, na které naleznete soupis nejdůležitějších právních předpisů ve vztahu k datovým schránkám a zejména také dokument Datové schránky a činnost správních orgánů, ve kterém je obšírně stanoven dopad zavedení datových schránek na činnost úřadů.

Věstník Ministerstva vnitra, částka 43, obsahující Podmínky využívání přístupového rozhraní ISDS poskytovateli internetových služeb.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, definuje datovou základnu, ze které ISDS čerpá údaje potřebné pro správu datových schránek.