Slovník pojmů


A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, X, Z, Ž
A
Administrátor Fyzická osoba, kterou určila Oprávněná osoba, aby za ní mohla přidávat / odebírat další uživatele datové schránky (Pověřené osoby), včetně nastavení jejich přístupových práv.
Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb Poskytovatel certifikačních služeb, jemuž byla udělena akreditace podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Přehled kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a jejich kvalifikovaných služeb.
Aktivace schránky Neformální synonymum pro Zpřístupnění datové schránky
Aktivační portál Aktivační portál je služba Czech POINTu, přístupná prostřednictvím internetu, která na základě správně vyplněných údajů umožňuje vydání přístupových údajů do datové schránky elektronickou cestou. Viz též Virtuální obálka.
Android Softwarová mobilní platforma určená zejména pro mobilní zařízení (chytré telefony, PDA, navigace, tablety).
Android Token Aplikace, pomocí níž se generují přihlašovací bezpečnostní kódy pro mobilní zařízení s operačním systémem Android.
Antivirus Počítačový software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého software (malware).
Autentizace Proces ověření proklamované identity subjektu. Proběhne-li proces autentizace úspěšně, může následně dojít k vyhodnocení oprávněnosti subjektu (autorizaci) k operacím v systému, do kterého se subjekt autentizoval (čtení, editace apod.).
Autorizace (schválení, oprávnění) Získání přístupu k informacím, funkcím a dalším objektům.
Autorizovaná konverze dokumentů Při autorizované konverzi dochází k úplnému převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické, nebo k úplnému převedení elektronického dokumentu do listinné podoby. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl.
 
B
Bezpečný klíč Aditivní služba k datové schránce. Chrání přístup do Vaší datové schránky.
 
C
CAdES V rámci ISDS je aplikován mezinárodní standard ETSI TS 101 733 v1.8.3 (CAdES), který naplňuje požadavky směrnice Evropského Parlamentu a Rady 1999/93/ES a technické normy RFC 5652. Norma RFC 5652 se zabývá validací dokumentů, které jsou podepsány vícenásobnými elektronickými podpisy. Standard CAdES řeší nezávislé ošetření jednotlivých elektronických podpisů v rámci daného dokumentu, a definuje technický postup, jak sestavit a udržovat v platnosti elektronický podpis, a to nezávisle na použitých kryptografických prostředcích.
Caps Lock Klávesa na počítačové klávesnici, která slouží k přepínání velkých a malých písmen.
Captcha Turingův test, který se na webu používá ve snaze automaticky odlišit skutečné uživatele od robotů. V rámci webového portálu ISDS je používána metoda zobrazení deformovaného textu, který uživatel musí přečíst a přepsat. V případě, že jej přečíst nedokáže, může si nechat text přečíst do zvukového výstupu nebo ručně nechat zobrazit obrázek jiný.
Certifikát Digitální certifikát je datová struktura identifikující jejího držitele. Tato datová struktura bývá uložena buďto v souboru nebo na hardwaru zařízení. Je určen k podepisování a šifrování dat. Podobu certifikátů stanovuje standard X.509.
Citlivá autentizační data Informace související s bezpečností (kód/hodnota ověření platnosti karty, kompletní data magnetického proužku, PINy a PIN bloky) a užívané k autentizaci držitelů karet, které se objevují v prostém textu nebo jiné nechráněné formě.
Cookies Soubory, které posílá webová aplikace (server) na počítač uživatele, za účelem uložení preferencí, jako jsou uživatelské předvolby, identifikace uživatele apod. Při další návštěvě téhož webu vrací prohlížeč serveru automatizovaně uložený soubor.
Czech POINT Projekt Ministerstva vnitra ČR (zkratka pro Český podací, ověřovací a informační národní terminál) kladoucí si za cíl vytvořit univerzální podatelnu, ověřovací místo a informační centrum, kde by bylo možné na jednom místě (úřadě) získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, jakož i v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům. Více informací naleznete na webu projektu.
CzechPOINT@home Služba Czech POINTu pro držitele datových schránek, kteří mohou prostřednictvím formulářů umístěných na PVS získat některé výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků do své datové schránky – tedy dálkovým způsobem, aniž by museli navštívit pracoviště Czech POINT.
Czech POINT@Office Součást služeb systému Czech POINT. Internetová aplikace, určená pro úředníky, kteří ze zákona přistupují k rejstříkům nebo provádějí konverzi dokumentů z moci úřední. Využitelná na libovolném úřadě, s technickým vybavením stejným jako v případě veřejnosti přístupných pracovišť Czech POINT, tzn. standardní počítač s přístupem na internet, webový, formulářový a dokumentový prohlížeč, účet pro používání Czech POINT@Office (přístup pomocí dvojice certifikátů pro autentizaci a podpis žádostí).
 
Č
Časové razítko

Služba, která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala v daný časový okamžik.

Červ

Internetoví červi jsou velice zvláštní a specifická kategorie škodlivých kódů. Červi pro své šíření využívají nejrůznějších bezpečnostních děr, chyb a nedostatků.

 
D
Dálkový přístup Možnost vyřizování potřeb občanů a zajištění jejich informovanosti na dálku, většinou elektronicky. Dálkový přístup je nesprávně omezován na přístup jen prostřednictvím internetu. Může se jednat také o přístup pomocí dalších služeb, jako jsou hlasové informační systémy, SMS zprávy, digitální televize a podobné komunikační kanály. Přístup do informačního systému prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (například s využitím internetu).
Datová schránka Datová schránka je elektronické úložiště dokumentů. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Fyzické a právnické osoby mohou prostřednictvím datové schránky činit úkony vůči orgánům veřejné moci.
Datová zpráva Ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, jde o elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na technických nosičích dat, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou, jakož i data uložená na technických nosičích ve formě datového souboru.
Datová zpráva ISDS V kontextu ISDS se jedná o soubor ve formátu ZFO obsahující strukturu předepsanou Provozním řádem ISDS. Zjednodušeně lze datovou zprávu ISDS popsat jako obálku, obsahující předepsané elementy (metadata) a přílohy, které do ní vkládá odesílatel.
Datový trezor  Služba České pošty, zajišťující ukládání doručených a odeslaných datových zpráv v datové schránce po dobu delší než 90 dnů.
Digitální certifikát Je datová struktura identifikující jejího držitele. Tato datová struktura bývá uložena buďto v souboru nebo na hardwaru zařízení. Je určen k podepisování a šifrování dat. Podobu certifikátů stanovuje norma X.509.
Dodejka viz Doručenka
Dokument Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.
Doručenka Potvrzení, ze kterého se dozvíte, co se stalo s Vámi odeslanou (anebo Vám dodanou) datovou zprávou – zda byla dodána do datové schránky adresáta, zda se adresát do datové schránky přihlásil, případně že uplynulo 10 dní od okamžiku dodání a tím mohlo dojít k doručení fikcí apod.
Dotovaná datová zpráva (DDZ) Uživatel může určit, že bude hradit veškeré fakturované PDZ odeslané z datové schránky jiného Uživatele (tzv. Dotovaná datová zpráva). Aktivaci způsobu úhrady dotované datové zprávy provede Uživatel v nastavení své datové schránky.
Držitel datové schránky Subjekt, kterému byla datová schránka zřízena.
DS3 OATH Token Název aplikace pomocí níž se generují bezpečnostní kódy pro mobilní zařízení s podporou JAVA ME.
 
E
Editor základního registru Orgán veřejné moci, který zodpovídá za správnost a aktuálnost konkrétního referenčního údaje / údajů, vedených v základních registrech.
eGON eGON, symbol eGovernmentu – moderního, přátelského a efektivního úřadu. Existenci a životní funkce eGONa zajišťují: Prsty: Czech POINT – kontaktní místa veřejné správy Oběhová soustava: KIVS – Komunikační infrastruktura veřejné správy Srdce: Datové schránky Mozek: Základní registry
eGovernment Modernizace veřejné správy s využitím možností informačních a komunikačních technologií.
eLearning Je realizace výuky s použitím prostředků informačních technologií.
eLegislativa Překlad z anglického jazyku od slova eLegislation. Využívání nástrojů ICT v legislativním procesu, včetně tvorby a dostupnosti legislativního procesu a podpory její srozumitelnosti.
Elektronická podatelna Elektronickou podatelnou je pracoviště orgánu veřejné moci určené pro příjem a odesílání datových zpráv. Dle § 2 písm. y) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
Elektronická značka Obdoba elektronického podpisu, s tím rozdílem, že zatímco elektronický podpis náleží konkrétní fyzické osobě, el. značku vystavuje právnické osoba (firma, úřad apod.).
Elektronický podpis Též označovaný jako ePodpis, představuje elektronický nástroj pro ověření autenticity a integrity elektronického dokumentu, ke kterému je připojen. Každý podpis je založen na digitálním certifikátu, čímž je zároveň zajištěna tzv. nepopiratelnost, tedy to, že autor podpisu nemůže tvrdit, že podpis není jeho. Z pohledu české legislativy je Uznávaný elektronický podpis ekvivalentem běžného podpisu fyzické osoby.
 
F
Fikce doručení viz Právní fikce
Formát dd.mm.rrrr Formát zápisu datumu, kde dd = den (např. 05), mm = měsíc (např. 09), rrrr = rok (např. 2011).
 
G
Generální plná moc Plná moc, která se vztahuje na všechny právní úkony.
Grafická klávesnice Klávesnice na obrazovce pro napsání přihlašovacích údajů myší.
 
H
Hardware Technické (fyzické, hmatatelné) vybavení počítače.
Heslo Součást přihlašovacích údajů k datové schránce, které jsou v základní podobě tvořeny uživatelským jménem a heslem.
Hexadecimální klíč Hodnota klíče je v hexadecimální podobě, to znamená, že využívá čísla 0 až 9 a písmena A až F.
Hostovaná spisová služba Aplikace spisové služby provozované v elektronické podobě, ale nikoliv u uživatele, nýbrž vzdáleně u poskytovatele, který tuto službu poskytuje zpravidla více subjektům.
 
I
ICT nebo IKT Označení pro informační a komunikační technologie. Tato široce používaná zkratka zahrnuje veškeré technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. Původní koncepce informačních technologií (IT) byl doplněn o prvek komunikace, kdy mezi sebou začaly komunikovat jednotlivé počítače či uzavřené sítě. ICT ovšem nejsou jen hardwarové prvky (PC, servery, atd.), ale také softwarové vybavení (operační systémy, síťové protokoly, internetové vyhledávače, atd.). Informace jsou s komunikací výrazně spjaty. V moderním světě představují informační a komunikační technologie důležitou a nepostradatelnou součást státní, podnikatelské i soukromé sféry. ICT je používáno jako označení nástrojů k využívání informačních a komunikačních technologií, nových technologií zpracování a poskytování informací. Prostředky ICT usnadňují přístup k informacím.
Identifikátor datové zprávy Slouží k identifikaci datové zprávy, není zaměnitelný s žádným jiným identifikátorem v prostředí ISDS. Zjištění detailnějších údajů o osobě, která doručenou datovou zprávu odeslala.
Identifikátor datové schránky Slouží k identifikaci datové schránky, není zaměnitelný s žádným jiným identifikátorem využívaným orgány veřejné moci.
Indikace zatížení systému Barevný ukazatel zobrazující vytížení systému, je dostupný v části nastavení datové schránky v klientském portálu datových schránek.
Informační systém datových schránek (ISDS) Informační systém datových schránek je informačním systémem veřejné správy, který obsahuje informace o datových schránkách a jejich uživatelích. Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra. Provozovatelem informačního systému datových schránek je Česká pošta s.p.
Integrita dokumentu Ve významu „neporušenost“ se jedná o vlastnost dokumentu, kdy po jeho podepsání nedošlo k žádné změně, soubor není poškozen ani upraven (ani záměrně, ani omylem).
iOS Operační systém pro mobilní platformy Apple (iPhone, iPad)
 
J
J2ME Aplikace pro mobilní telefony s podporou Java 2 Micro Edition (označovaná J2ME).
JAVA Objektově orientovaný programovací jazyk pro malé, snadno přenosné a spustitelné aplikace.
Jednatel Fyzická osoba, která je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným.
 
K
Klient (počítače) Počítačový program, který „konzumuje“ službu poskytovanou serverem.
Komerční certifikát Na rozdíl od kvalifikovaného certifikátu, který se používá pro vytváření el. podpisu slouží komerční certifikát k šifrování a přihlašování do jiných systémů, například do datové schránky (volitelně).
Kontaktní adresa Adresa, kterou může uživatel nastavit jako kontaktní, pokud se liší od místa trvalého pobytu.
Kontaktní místo veřejné správy Místo, prostřednictvím kterého lze činit podání správním orgánům v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy. Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky, systém kontaktních míst veřejné správy provozuje Ministerstvo vnitra. Kontaktní místo veřejné správy též označujeme jako pracoviště Czech POINT.
Konverze Převod dokumentů z listinné podoby do elektronické se provádí rovněž na kontaktních místech veřejné správy, možná je i konverze opačným směrem.
Konverzní lístek Potvrzení o odeslání dokumentu ke konverzi.
Korespondence do vlastních rukou Zásilka určena do vlastních rukou výhradně jen adresáta.
Kreditní systém datových schránek Umožňuje jednoduše a rychle využívat doplňkové služby datových schránek bez jakýchkoliv smluv a závazků. Aplikace pro dobíjení kreditu je dostupná na webové adrese https://www.kredit-ds.cz.
Kvalifikované časové razítko Značka vydaná kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb, která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem, a zaručuje tak, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem.
Kvalifikovaný certifikát Certifikát, vytvořený tak, že splňuje požadavky dané zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Slouží k vytvoření uznávaného elektronického podpisu.
 
L
Legalizace Ověřování pravosti podpisu. Podrobnosti stanoví zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování.
 
M
mGovernment Využívání mobilních technologií (mobilní internet, bezdrátový přístup, např. prostřednictvím wifi) při komunikaci s veřejnou správou (mobilní rozšíření projektů eGovernment).
Mobilní platforma Softwarová platforma sloužící pro mobilní telefony a kapesní počítače.
MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky.
 
N
Naše spis. zn. a č.j. Číslo jednací zprávy přidělené odesílatelem, vhodné pro dohledání zprávy.
Nedoručenka Specifická varianta Doručenky – oznámení o tom, že datová zpráva nemohla být doručena. Takové oznámení se může objevit i zpětně poté, co byla datová zpráva označena za doručenou fikcí, a to v důsledku zpětného znepřístupnění datové schránky
Notifikace Upozorněni na novou zprávu, dodanou do datové schránky. V závislosti na uživatelském nastavení je odeslána notifikace buď SMS zprávou nebo emailem nebo obojím.
 
O
OATH Token Název aplikace pomocí níž se generují bezpečnostní kódy pro zařízení iPhone.
Obchodní rejstřík Veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických osobách určitých forem; je veden v elektronické podobě.
Odesílatel Držitel datové schránky, ze které byly datová zpráva odeslána.
Odeslaná zpráva Zpráva, která byla odeslána z datové schránky.
Odpovědní PDZ (ODZ) Odesílatel může určit, že bude hradit dodání dokumentu, který je odpovědí na jeho PDZ. Jedná se o elektronickou obdobu odpovědní listovní zásilky.
Oprávněná osoba Fyzická osoba, které je primárně (z definice) přidělen přístup do datové schránky. U datové schránky fyzické osoby a podnikající fyzické osoby je to fyzická osoba, pro kterou byla datová schránka zřízena (tedy držitel schránky). U datové schránky právnické osoby je to statutární orgán nebo člen statuárního orgánu. Orgán veřejné moci reprezentuje vedoucí orgánu veřejné moci.
Orgán veřejné moci (OVM) Orgán veřejné moci je takový orgán, který je nositelem veřejné moci. Orgány veřejné moci jsou ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění, státní orgány, územní samosprávné celky, státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízených zákonem, notáři a soudních exekutoři.
Osobní údaje Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
OTP (One Time Password) - heslo, které je platné pouze pro jedno přihlášení nebo jednu transakci.
Ověření datové zprávy V prostředí datových schránek je k dispozici funkce, která umožňuje ověřit autenticitu a neporušenost jakékoli předložené datové zprávy.
Ověřený výstup z informačního systému veřejné správy Listina, která vznikla úplným převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, je veřejnou listinou.
Ověřovací doložka Potvrzuje, že určitý dokument vznikl jako opis, kopie nebo převedením z elektronické podoby do podoby listinné či naopak. Její náležitosti jsou vždy vymezeny zvláštním zákonem nebo vyhláškou. Může mít formu otisku razítka, anebo může být vyhotovena na samostatném listu nebo přelepce za pomocí výpočetní techniky.
Osoba samostatně výdělečně činná Termín používaný v českých zákonech o dani z příjmů, o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro takovou fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Typicky je OSVČ například živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec a podobně.
 
P
Phishing Podvodná technika používaná na Internetu k získávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.) od obětí útoku. Jejím principem je rozesílání e-mailových zpráv, které se tváří jako oficiální žádost skutečné instituce a vyzývají adresáta k zadání jeho údajů na odkazovanou stránku.
PIN (Personal Identification Number) - Bezpečnostní číselný kód. Využívá se například pro ochranu SIM karty před zneužitím.
Písemnost Dokument v písemné podobě. Může nabývat listinné nebo elektronické podoby.
Platnost hesla Časový úsek, po který lze heslo použít k úspěšnému přihlášení.
Plná moc Je jednostranný právní úkon, kterým zastoupený dává třetím osobám na vědomí, že zvolený zástupce je oprávněn za něj jednat a v jakém rozsahu. Plná moc osvědčuje, že mezi zastoupeným a zástupcem existuje právní vztah. Rozlišuje se plná moc generální, která opravňuje zmocněnce ke všem úkonům, které by mohl učinit zmocnitel, a plná moc speciální, která oprávnění zmocněnce činit právní úkony za zmocnitele omezuje pouze na ty právní úkony, které zmocnitel v plné moci vymezí.
Plug-in (též zásuvný modul), je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a rozšiřuje tak její funkčnost.
Podání Ve smyslu Správního řádu je to podání úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu (OVM). Podání je možné činit dodáním datové zprávy do datové schránky OVM.
Podnikající fyzická osoba Podnikání je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku.
Poplatek Zpravidla takové platby, jejichž použití na rozdíl od daní je již předem určeno. Poplatky jsou platby, které jsou fyzické a i právnické osoby povinny platit v souvislosti s činností příslušného státního orgánu, vyvíjenou z jejich podnětu nebo v jejich zájmu. Poplatky se zdůvodňují jako částečná úhrada za činnost státních orgánů, případně jako eventuální zábrana, aby státní orgány nebyly zbytečně zatěžovány úkony, k nimž dávají poplatníci podnět.
Poskytovatel certifikačních služeb Fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která vydává certifikáty a vede jejich evidenci, případně poskytuje další služby spojené s elektronickými podpisy.
PostSignum Certifikační autorita České pošty. Vydává kvalifikované osobní certifikáty, kvalifikované systémové certifikáty, komerční certifikáty i časová razítka. Patří mezi akreditované poskytovatele certifikačních služeb v ČR.
Poštovní datová zpráva (PDZ) Službou PDZ (poštovní datová zpráva) se rozumí zasílání datových zpráv dle ust. § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění. Odeslání datové zprávy prostřednictvím služby PDZ je možné pouze v případě, že datová schránka adresáta datové zprávy umožňuje dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby v souladu s ust. § 18a odst. 1 Zákona. Služba PDZ je poskytována ve formě fakturované nebo kreditní PDZ.
Pověřená osoba Fyzická osoba, kterou pověřila Oprávněná osoba k přístupu do datové schránky. Disponuje rozsahem oprávnění, které stanovila Oprávněná osoba.
Právní fikce Právní konstrukce, která spojuje právní následky s uměle vytvořenou skutečností, která reálně neexistuje. Typickou právní fikcí je fikce náhradního doručení uplatňovaná správním řádem, občanským soudním řádem a trestním řádem, která nastupuje v případě, že fyzická osoba, jíž bylo doručováno do místa, kde se zdržuje, doručovanou písemnost vlastní vinou nepřevzala. V takovém případě je zřejmé, že ke skutečnému doručení nedošlo, avšak pro účely příslušného řízení se doručení (nazývané náhradním doručením) finguje. Adresát zásilky (ale ani nikdo jiný) není oprávněn dovolávat se toho, že zásilka nebyla doručena, neboť právní fikce je silnější než skutečnost. Obdobně funguje i doručení fikcí u datových zpráv, kde je zpráva označena za doručenou desátým dnem po dodání do datové schránky i v případě, že se žádný uživatel s právem přístupu k této datové zprávě do datové schránky nepřihlásil.
Právní moc Po procesní stránce je v právní moci rozhodnutí, proti němuž nelze podat řádný opravný prostředek. Po hmotněprávní stránce po právní moci je akt nezrušitelný, nezměnitelný a nelze s výjimkou zákonem stanovených případů znovu rozhodnout ve věci samé.
Právnická osoba Právnickými osobami jsou sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Právnické osoby mají svůj název, který musí být určen při jejich zřízení. Při zřízení právnické osoby musí být určeno její sídlo. Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgány).
Premium SMS SMS zprávy, u kterých se cena liší od běžné ceny účtované zákazníkovi mobilním operátorem. Jsou účtované tzv. prémiovou cenou.
Prokurista Podnikatel může udělit prokuru jedné osobě (tzv. prokura individuální) nebo více osobám (tzv. prokura hromadná). Pokud byla prokura udělena více osobám, musí návrh na zápis do obchodního rejstříku obsahovat i určení, zda každý prokurista může jednat samostatně, popř. kolik prokuristů musí jednat společně. Z pohledu přidělování přístupu do datové schránky není prokurista Oprávněnou osobou, může však být osobou Pověřenou nebo Administrátorem.
Protokol Dohodnutá metoda komunikace používaná v sítích. Specifikace popisující pravidla a procedury, které by počítačové produkty měly dodržovat při provádění aktivit na síti.
Provozní dokumentace Dokumentace informačního systému veřejné správy, která popisuje funkční a technické vlastnosti informačního systému.
Provozovatel informačního systému veřejné správy Subjekt, který provádí alespoň některé informační činnosti související s informačním systémem. Provozováním informačního systému veřejné správy může správce pověřit jiné subjekty, pokud to jiný zákon nevylučuje.
Příjemce Držitel datové schránky, do které byla datová zpráva dodána.
Příloha Elektronický dokument, který je odesílán v datové zprávě.
Přístupové údaje Sada informací potřebných pro přihlášení do datové schránky. V základní podobě jsou tvořeny uživatelským jménem a heslem. Volitelně si je uživatelé mohou rozšířit o osobní komerční certifikát nebo jednorázový kód (OTP).
 
R
Registr obyvatelstva (ROB) V tomto registru jsou uvedeny referenční údaje o fyzických osobách, jejichž údaje jsou vedeny v základních registrech. Jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Zdrojem dat je evidence obyvatel a cizinecký informační systém.
Registr osob (ROS) V tomto registru jsou vedeny referenční údaje osob s právní subjektivitou, tj. fyzických podnikajících a právnických osob, veřejnoprávních osob. Registr je plněn údaji z původních evidencí, tedy např. z živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku ad. .
Registr práv a povinností (RPP) V tomto registru jsou vedeny referenční údaje o působnosti orgánů veřejné správy, o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a o oprávnění k přístupu k datům vedeným v základních registrech nebo v agentových informačních systémech. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry.
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) V tomto registru jsou vedeny referenční údaje o územní identifikaci a katastru nemovitostí. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry.
Rejstřík trestů Evidence osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidence jiných významných skutečností pro trestní řízení.
RFC 4226 HOTP Název standardu pro přihlašování softwarové aplikace pro některé mobilní telefony.
Rodné číslo Jednoznačný číselný identifikátor přidělovaný obyvatelům České republiky (desetimístné číslo).
 
S
Samospráva Forma veřejné správy spočívající ve správě územně či jinak organizovaného společenství lidí, které si své záležitosti řeší samostatně a činí rozhodnutí přímo nebo prostřednictvím volených orgánů.
Sbírka zákonů Označení ústředního věstníku sloužícího k vyhlašování (uveřejnění plného znění) právních předpisů a dalších aktů státních orgánů, zejména ústavních zákonů, zákonů, zákonných opatření Senátu, nařízení vlády, vyhlášek ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů, nálezů Ústavního soudu a rozsudků Nejvyššího správního soudu, sdělení Ústavního soudu, rozhodnutí prezidenta republiky, sdělení ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, úplných znění ústavních zákonů a zákonů či sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby.
Screenreader Program, který využijí hlavně lidé s poruchami zraku pro odečítání z obrazovky.
SHA Secure Hash Algorithm – je rozšířená hašovací funkce, která vytváří ze vstupních dat výstup (otisk) fixní délky. Rozlišujeme podle úrovně složitosti SHA-1, SHA-2 apod.
SIM (Subscribe identity module) - karta s čipem obsahující identifikační informace - síť operátora, telefonní číslo, aktivované služby, kredit atd.
SMiShing Označení pro zasílání lživých SMS zpráv.
SMS zpráva (Short Message Service) Služba je poskytovaná mobilními operátory, která spočívá v možnosti zasílání krátkých textových zpráv.
Software Programové vybavení počítače, mobilu, např. operační systém, programy.
Spisová služba Zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností.
Správce informačního systému veřejné správy Subjekt, který podle zákona určuje účel a prostředky zpracování informací a za informační systém odpovídá.
Správní poplatky Povinná nenávratná platba plynoucí do veřejných rozpočtů, za níž má poplatník nárok na ekvivalentní protiplnění ze strany správního orgánu, mající jednorázový a nahodilý charakter. V praxi to znamená, že okamžikem zaplacení poplatku správní orgán provede určitý úkon. Předmětem správního poplatku je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy prováděné orgány moci výkonné České republiky a orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy.
SSL Protokol, který poskytuje zabezpečení komunikace pomocí šifrování a autentizace komunikujících stran. Obvykle se používá k zajištění důvěrnosti komunikace mezi servery nebo mezi serverem a klientem např. při internetovém bankovnictví, sdělování důvěrných informací (jména, hesla, číslo kreditní karty ap.). Technické řešení bezpečnosti funguje na principu asymetrického šifrování.
SSL certifikát Identifikátor komunikující strany. SSL certifikát vydává nezávislá instituce - certifikační autorita a jejím prostřednictvím je ověřena identita komunikující protistrany. Součástí SSL certifikátu jsou veřejný a soukromý klíč pro (de)šifrování přenášených dat prostřednictvím protokolu SSL.
Stejnopis Další vyhotovení listiny, smlouvy apod. mající právní účinky originálu.
Subjekty provádějící konverzi Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy. Konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti.
Systémová datová zpráva Datová zpráva odeslaná ze systémové datové schránky Správce nebo Provozovatele ISDS. Využívá se např. k oznámení o nedoručitelnosti datové zprávy a dalším provozním informacím pro držitele datové schránky.
 
T
Trojský kůň Uživateli skrytá část programu nebo aplikace s funkcí, se kterou uživatel nesouhlasí (typicky je to činnost škodlivá).
Typ datové schránky Základní členění podle typu držitele schránky – fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, právnická osoba, orgán veřejné moci.
 
U
Uchovávání datové zprávy Datová zpráva je v datové schránce uchována po dobu 90 dnů od okamžiku, kdy se do schránky přihlásil uživatel, který měl s ohledem na své oprávnění možnost seznámit se s obsahem zprávy. Pokud držitel datové schránky nemá aktivní službu Datový trezor, je po uplynutí této doby zpráva smazána.
Úředně ověřený podpis Úředně ověřený podpis je podpis, jehož pravost na listině je ověřena úředním orgánem. Úřední orgán ověřuje pravost tak, že se před ním listinu příslušná fyzická osoba vlastnoručně podepíše (případně před tímto orgánem uzná podpis na listině za svůj vlastní) a orgán ověří její totožnost. Úředně ověřený podpis si můžete zajistit na vybraných pobočkách České pošty, s.p., obecních úřadech, úřadech městských částí, notářských úřadech nebo na hospodářské komoře. Poplatek za ověření činí 30 Kč.
USB Token Zařízení, které slouží k uložení důvěrných dat, jako jsou digitální certifikáty a páry veřejných a privátních klíčů. Data jsou samozřejmě uložena bezpečně a nelze je neautorizovaně využívat. V praxi se pak toto zařízení používá jako elektronický klíč – zařízení se pomocí USB portu připojí k počítači a poskytovatel informací využije data umístěná na tokenu k tomu, aby ověřil, že daný uživatel má právo přístupu k daným informacím. USB token můžete díky velikosti nosit vždy s sebou, stejně jako skutečné klíče.
Uznávaný elektronický podpis Zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby. Více viz § 11, odst. 3, zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění.
Uživatel ISDS Fyzická osoba, disponující přístupovými údaji (účtem) k datové schránce.
 
V
Vidimace Postup, kterým se ověřuje, že opis nebo kopie (nazývána rovněž jako vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině, ani jejich soulad s právními předpisy. Vidimace se provádí na žádost. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady. Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.
Vir V oblasti počítačové bezpečnosti označuje program, který se dokáže sám šířit bez vědomí uživatele. Pro množení se vkládá do jiných spustitelných souborů či dokumentů.
Virtuální obálka Alternativní způsob získání přístupových údajů na Czech POINTU (při žádosti o zřízení datové schránka a při vydání nových přístupových údajů k datové schránce) místo obvyklého zaslání dopisu s přístupovými údaji do vlastních rukou. V případě využití virtuální obálky žadatel obsluze Czech POINTu sdělí e-mail, na který mu následně bude zaslán unikátní aktivační link. Sám uživatel odchází s vytištěnými údaji o ID virtuální obálky a ID schránky. Tyto údaje uživatel vloží do formuláře, který se mu zobrazí po otevření unikátního linku, který obdrží na zadanou e-mailovou adresu. Na základě správně vyplněných údajů do formuláře jsou uživateli vydány elektronickou cestou přístupové údaje k jeho DS.
 
X
XML Extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů, u kterých popisuje strukturu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí.
 
Z
Základní registry Společné označení pro registry, obsahující tzv. referenční údaje. Základní kámen pro rozšiřování služeb pro občany v rámci strategie rozvoje projektů eGovernmentu. Registry představují soubor dat a údajů, které sdílí celá veřejná správa. Ostatní registry budou čerpat údaje ze základních registrů. Základními registry jsou: Registr obyvatel (ROB), Registr osob (ROS), Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) a Registr práv a povinností (RPP).
Zaručený elektronický podpis Elektronický podpis, který splňuje následující požadavky: a) je jednoznačně spojen s podepisující osobou, b) umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, c) byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, d) je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat. Více viz § 2, písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění.
Zmocněnec Zástupce (fyzická nebo právnická osoba), který zastupuje jinou osobu (zastoupeného, např. účastníka řízení) na základě písemné plné moci v rozsahu jím uděleného zmocnění (tj. je oprávněn za něj činit právní úkony, ke kterým ho zastoupený pověřil).
Zmocnění Jednostranný právní úkon, kterým zmocnitel (zastoupený) dává třetím osobám na vědomí, že zmocněný (zástupce) je oprávněn za něj v určitém rozsahu jednat.
Zmocnitel Fyzická nebo právnická osoba zastoupená jinou fyzickou nebo právnickou osobou (zástupcem neboli zmocněncem). Zmocnitel (zastoupený) plnou mocí pověřuje zmocněnce (zástupce), aby za něj jednal a činil právní úkony, ke kterým by byl sám oprávněn, a to v rozsahu, v jakém v plné moci určí.
Zneplatnění přístupových údajů Zrušení možnosti přihlášení do ISDS původními přihlašovacími údaji. Pokud se jedná o přístupové údaje aktuálního uživatele datové schránky (oprávněné nebo pověřené osoby, administrátora), jsou zároveň vydány přístupové údaje nové.
Znepřístupněná datová schránka Datová schránka, do které již nelze dodávat nové datové zprávy, ani z ní nelze zprávy odesílat. Umožňuje přihlášení uživatelů, kteří mají možnost přístupu k uloženým datovým zprávám, ke kterým získali přístup před znepřístupněním schránky. 
Zpřístupnění datové schránky Po svém zřízení je datová schránka zpřístupněna prvním přihlášením Oprávněné osoby, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů. Pokud jsou přístupové údaje rozeslány poštou, uvažuje se i náhradní doručení, viz Právní fikce. V opačném případě, kdy jsou přístupové údaje na žádost předány pomocí aktivačního linku (virtuální obálky), se za doručení považuje jen skutečné vyzvednutí přístupových údajů z aktivačního portálu. V případě, že je u datové schránky více Oprávněných osob (typicky více statutárních zástupců právnické osoby) postačuje pro zpřístupnění schránky doručení přístupových údajů nebo přihlášení libovolné oprávněné osoby. Datová schránka, která byla dočasně znepřístupněna, může být též na žádost Oprávněné osoby nebo Administrátora, opětovně zpřístupněna.
Zrušení datové schránky Datová schránka je označena jako zrušená 3 roky po efektivním datu, kdy mělo nastat její znepřístupnění. Do zrušené datové schránky se již nelze přihlásit, ani do ní nelze dodávat datové zprávy.
 
Ž
Živnost Soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosazení zisku. V Česku provozování živností upravuje živnostenský zákon. Fyzická nebo právnická osoba, která chce živnost provozovat, musí získat živnostenské oprávnění pro danou činnost. Živnostenské oprávnění se od 1. 7. 2008 osvědčuje výpisem ze živnostenského rejstříku. Kromě výpisu mohou podnikatelům osvědčit živnostenské oprávnění i živnostenské listy a koncesní listiny, vydané před 1. 7. 2008, pokud jsou platné.
Živnostenský list Průkaz živnostenského oprávnění, který osvědčuje splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem pro provozování živností ohlašovacích s údaji podle živnostenského rejstříku, je veřejnou listinou.
Živnostenský rejstřík Úřední seznam podnikatelů podnikajících na základě živnostenského povolení, informační systém veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní a krajské živnostenské úřady, do něhož Živnostenský úřad České republiky zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností.