Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“)

Správce osobních údajů

Ministerstvo vnitra
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Odbor bezpečnostní politiky Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OBP 170 34 Praha 7
Elektronická adresa: poverenec@mvcr.cz

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

V ISDS jsou uloženy tyto osobní údaje o subjektu údajů:

Údaje o fyzických osobách v ISDS, které jsou vždy součástí buď:

  • popisu uživatele ISDS nebo
  • popisu datové schránky zřízené k fyzické osobě.

Zpracovávány jsou údaje uvedené v§14 a §15 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 300/2008 Sb.), jedná se převážně o identifikační, kontaktní a adresní údaje.

ISDS nezpracovává obsah datových zpráv.  Datové zprávy jsou šifrovány tak, aby byly pro správce a zpracovatele zcela nepřístupné. Jakékoliv osobní údaje, které by v nich mohly být obsaženy, ISDS nezpracovává.

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů:

údaj o omezení svéprávnosti fyzické osoby - ověřováno při zřízení datové schránky;
údaj o vzetí do vazby, nástupu do výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, o omezení na osobní svobodě z důvodu ochranného léčení nebo ochrany zdraví lidu fyzické osoby – údaje předávají ISDS  soudy, věznice a detenční úřady.

Účel zpracování osobních údajů

ISDS provádí zpracovávání osobních údajů ve smyslu ust. čl. 4 odst. 2 GDPR u uživatelů datových schránek a jejich zástupců či jimi pověřených osob. Osobní údaje jsou zpracovány dle ust. § 14, § 14b a § 15 zák. č. 300/2008 Sb. za účelem řádného plnění povinností uložených Správci zejména § 2, § 3, § 4 a § 8 zákona č. 300/2008 Sb. a ostatními právními předpisy.

Právní základ zpracování osobních údajů Požadavky vyplývající ze zákona č. 300/2008 Sb. a souvisejících právních předpisů (viz Účel zpracování osobních údajů).
Příjemci osobních údajů Příjemcem je shora uvedený Správce. Za účelem ztotožnění jsou identifikační údaje uživatelů ověřovány oproti referenčním údajům v základních registrech. Dalším subjektům jsou údaje předávány jen tehdy, pokud jim svědčí zákonný důvod pro přístup k  údajům (např. orgány činné v trestním řízení, zpravodajské služby, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro účely soudního řízení.
Záměr předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci Správce osobních údajů nehodlá předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Doba uložení osobních údajů Osobní údaje jsou v ISDS uloženy od okamžiku zřízení datové schránky (zavedení do ISDS). Doba uložení osobních údajů v ISDS není prozatím zákonem omezena/ stanovena.
Právo požadovat přístup k osobním údajům Uživatel ISDS má možnost zpracované osobní údaje zpřístupnit v  Klientském portále ISDS na stránce Nastavení > Osobní data. Stránka obsahuje údaje spojené s jeho identitou podle Registru obyvatel (jméno, datum narození, místo a okres nebo stát narození, občanství, adresa pobytu), a dále údaje spojené s jeho účty v ISDS (přihlašovací údaje, role a oprávnění ve schránce doručovací adresa, notifikační e-mail a telefonní číslo). Pro každý jednotlivý účet je uveden zdroj osobních dat. U uživatelů ISDS, kteří nejsou ztotožnění s Registrem obyvatel (tj. údaje v ISDS nesouhlasí se žádným záznamem v Registru obyvatel), obsahuje údaje v té podobě, v jaké je předal poskytovatel dat.
Právo požadovat opravu osobních údajů Osobní i další údaje zpracovávané v ISDS jsou získávány automatizovaně z informačních systémů veřejné správy, zejména z Registru obyvatel, Registru osob a Rejstříku OVM. Chybný údaj je nezbytné opravit ve zdrojovém registru, do ISDS se oprava promítne obvykle s jednodenním zpožděním. Osobní údaje, které nejsou získávány automatizovaně z jiných informačních systémů veřejné správy, např. údaje pověřené osoby či administrátora, zadávané držitelem či administrátorem datové schránky, lze opravit.  Požadavek na opravu lze uplatnit u Správce ISDS případně prostřednictvím infolinky ISDS.
Právo požadovat výmaz osobních údajů Osobní údaje jsou v ISDS zpracovány dle ust. § 14, § 14b a § 15 zákona č. 300/2008 Sb. za účelem řádného plnění povinností uložených Správci zákonem č. 300/2008 Sb. a ostatními právními předpisy. Právo na výmaz a omezení zpracování tedy nelze uplatnit.
Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů Toto právo nelze uplatnit, protože zpracování osobních údajů se provádí na základě zákonného požadavku.
Právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

Toto právo nelze uplatnit, protože zpracování osobních údajů se provádí na základě zákonného požadavku.

Subjekt údajů (uživatel datové schránky v roli administrátora či pověřené osoby) má nicméně právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, v případě, že jejich účet byl zřízen (tudíž i jejich osobní údaje byly zadány a v ISDS zpracovány) oprávněnou osobou bez jejich souhlasu nebo proti jejich vůli.  Námitku lze uplatnit písemně u Správce ISDS nebo prostřednictvím infolinky ISDS.

Právo na přenositelnost osobních údajů Toto právo nelze uplatnit, protože zpracování osobních údajů se provádí na základě zákonného požadavku.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů Nelze odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonného požadavku, nikoliv na základě uděleného souhlasu subjektem údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Povinnost poskytnutí osobních údajů a následky plynoucí z neposkytnutí Zpracování osobních údajů a jejich poskytnutí Správci vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb. a nepodléhá udělení souhlasu subjektem údajů. Neposkytnutí požadovaných údajů Správci může mít za následek, že některé úkony vyplývající ze zákona nebudou moci být realizovány – a to do doby, než subjekt údajů či zdrojový registr údajů, ve kterém jsou osobní údaje o subjektu údajů vedeny, poskytne nezbytné osobní údaje
k realizaci požadovaného úkonu.
Automatizované rozhodování a profilování osobních údajů Neprovádí se automatizované individuální rozhodování ani profilování osobních údajů
Jiné účely zpracování osobních údajů Osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiné účely, než je výše uvedený účel zpracování osobních údajů.

Cookies

Aby tento web správně pracoval, umísťujeme v jistých momentech do vašeho počítače malé textové soubory zvané cookies. Dělá to tak většina webových stránek.

Co jsou cookies?

Cookie je malý textový soubor, který je při vaší návštěvě našeho webového portálu ukládán do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Umožňuje to portálu pamatovat si po jistou dobu vaše akce a preference (jako např. přihlášení, nastavení jazyka, velikost fontu nebo preferované rozlišení monitoru), takže tyto údaje nemusíte stále znovu sdělovat, kdykoliv se vrátíte zpět nebo když přecházíte z jedné webové stránky na druhou.

Jak se cookies používají?

Cookies používáme pro zlepšení funkčnosti našich webových stránek a abychom lépe porozuměli, jak naši návštěvníci stránky, nástroje a služby používají. Ukládání cookies na vašem počítači nám usnadňuje personifikovat nebo zlepšit Vaši zkušenost s našimi stránkami při příští návštěvě.

Pro správný a funkční provoz webového portálu používáme níže uvedené cookies:

Identifikace Účel použití Doba uložení

Kdo má přístup k informacím

COOKIE_SUPPORT Informuje o podpoře cookies uživatele. 1 rok Česká pošta
GUEST_LANGUAGE_ID Informuje o jazykové preferenci uživatele. 1 rok Česká pošta
JSESSIONID Udržuje anonymní uživatelskou relaci ze strany serveru a pomáhá s identifikací uživatelů při požadavcích na serverech. Vypršení platnosti relace nebo uzavření prohlížeče. Česká pošta
LFR_SESSION_STATE_10158 Interní cookie, která si řídí vnitřní stavy. Vypršení platnosti relace nebo uzavření prohlížeče. Česká pošta
cb-enabled Udržuje informaci o uzavření informační lišty o cookies uživatelem. 1 rok Česká pošta

Jak spravovat cookies?

Většinu webových prohlížečů lze nastavit tak, aby soubory cookies byly plošně či výběrově odmítány. Nicméně, pokud tak učiníte, může se stát, že práce se stránkami bude nepohodlná nebo budete muset své preference při každé návštěvě stránek znovu sdělovat.

Námi ukládané soubory cookies můžete ve svém počítači dle svého přání spravovat, resp. mazat.

Na našem webovém portálu můžete ukládání cookies snadno povolit nebo odmítnout.

Jak lze souhlas s cookies odvolat/zrušit.

Souhlas lze odvolat kliknutím na tento odkaz.