Občan

 • Datová schránka je pro fyzické osoby nepovinná, zřizuje se výhradně na žádost fyzické osoby.
 • Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky.
 • Zřízení i užívání datové schránky je bezplatné.

Podrobné informace k náležitostem žádosti naleznete v článku Zřízení datové schránky na žádost.

 • K přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna fyzická osoba, pro niž byla zřízena, tedy držitel datové schránky.
 • K přístupu do datové schránky je dále oprávněna osoba, která je ke vstupu do datové schránky zmocněna osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jí stanoveném. Takovou osobu označujeme jako Pověřenou osobu.
 • Držitel datové schránky může určit, že úkony, které jsou jí podle tohoto zákona vyhrazeny ve vztahu k pověřeným osobám a k Ministerstvu vnitra (dále jen „Ministerstvo“), může činit fyzická osoba k tomu určená (Administrátor).

Postup zřízení účtu pro Pověřenou osobu nebo Administrátora je popsán v článku Pověřené osoby a Administrátoři.

 • Přihlášení do datové schránky zajišťuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím jím vydaných přístupových údajů nebo elektronických prostředků anebo prostřednictvím elektronických prostředků třetích osob. Náležitosti přístupových údajů a elektronické prostředky k přihlášení stanovilo Ministerstvo vnitra vyhláškou o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS. Ustanovení o přístupových údajích se použijí obdobně i pro elektronické prostředky.
 • Stejná vyhláška určuje i technické podmínky a bezpečnostní zásady přístupu do datové schránky.
 • Pravidla doručování přístupových údajů jsou popsána v samostatném článku.
 • Rozšířené možnosti se zvýšenou úrovní zabezpečení jsou popsány v článku Přihlašovací metody.

 • Ministerstvo zašle do vlastních rukou výhradně jen adresáta přístupové údaje k datové schránce fyzické osobě bezodkladně po zřízení datové schránky. Pokud je žádost vyřízena přímo na kontaktním místě Czech POINT, žadatel si může nechat vygenerovat přístupové údaje pomocí aktivačního linku (virtuální obálky), který je mu zaslán na jeho emailovou adresu.
 • Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením držitele datové schránky, nejpozději však patnáctým dnem po dni, kdy mu byly doručeny přístupové údaje.  K doručení přitom může dojít jak převzetím obálky s přístupovými údaji, tak i náhradním doručením (tzv. fikcí doručení). K fikci doručení dochází v okamžiku, kdy uplyne desetidenní úložní doba zásilky na příslušné poště.
 • Vydání přístupových údajů formou tzv. virtuální obálky se však nepovažuje za doručení ve smyslu § 10 odst. 2  zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. Nechal-li si tedy držitel datové schránky vydat přístupové údaje tzv. virtuální obálkou, ke zpřístupnění datové schránky může dojít výhradně až jeho prvním přihlášením.
 • Pokud došlo ke zřízení datové schránky na základě online žádosti po přihlášení přes Identitu občana, je datová schránka zpřístupněna okamžitě, protože uživatel je již přihlášen. Přístupové údaje není nutné vydávat ani doručovat s ohledem na to, že uživatel je prokazatelně schopen používat přihlášení přes Identitu občana.

Ministerstvo znepřístupní datovou schránku fyzické osoby, a to případně i zpětně, ke dni:

 • úmrtí osoby, pro niž byla datová schránka zřízena,
 • uvedenému v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého jako den úmrtí této osoby,
 • nabytí právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti této osoby k právním úkonům,
 • kdy byla tato osoba omezena na osobní svobodě z důvodu vzetí do vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, ochranného léčení nebo ochrany zdraví lidu.
 • Ministerstvo znepřístupní datovou schránku fyzické osoby rovněž na žádost osoby, jíž byla datová schránka zřízena, nebo Administrátora.
 • Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetím pracovním dnem následujícím po dni podání žádosti.
 • Znepřístupněnou datovou schránku fyzické osoby Ministerstvo zpřístupní na žádost osoby, jíž byla datová schránka zřízena, nebo Administrátora do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Byla-li datová schránka na žádost znepřístupněna dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit nejdříve uplynutím 1 roku od jejího posledního znepřístupnění.
 • Znepřístupnění schránky lze vyřídit online po přihlášení do schránky pomocí služby Identita občana, případně osobně na kontaktním místě Czech POINT.

Ministerstvo znepřístupní datovou schránku fyzické osoby, a to případně i zpětně, ke dni:

 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje osoby oprávněné k přístupu do datové schránky neprodleně po jejím oznámení, zejména při ztrátě či odcizení přístupových údajů, a současně zašle této osobě do vlastních rukou výhradně jen adresáta nové přístupové údaje. Postup podání žádosti je popsán v článku Přístupové údaje.
 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje Pověřené osobě v případě zrušení jejího pověření.
 • Vydání nových přístupových údajů je zdarma.

Ministerstvo zruší datovou schránku fyzické osoby po uplynutí 3 let ode dne úmrtí fyzické osoby, případně dne, který je v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

 • Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.
 • Připouštějí-li jiné právní předpisy doručování prostřednictvím datových schránek, pořadí způsobů doručování stanovené těmito právními předpisy zůstává ustanovením nedotčeno.
 • Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.
 • Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozího odstavce ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení (například § 64 odst. 4 trestního řádu).
 • Osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, může za podmínek stanovených jiným právním předpisem žádat o určení neúčinnosti doručení.

 • Fyzická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.
 • Úkon učiněný fyzickou osobou nebo Pověřenou osobou prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.