Podnikající fyzická osoba – soudní tlumočníci a soudní překladatelé

Datová schránka je pro soudní tlumočníky a soudní překladatele povinná, je zřizována automaticky po zapsání subjektu do příslušné evidence (Evidence soudních tlumočníků a překladatelů, vedená Ministerstvem spravedlnosti, resp. do Registru osob).

 • Soudní tlumočník či soudní překladatel má nárok na zřízení jedné datové schránky soudního tlumočníka a překladatele, čímž není dotčeno jeho právo požádat o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby.
 • Zřízení i užívání datové schránky je bezplatné.

Postup zřízení účtu pro Pověřenou osobu nebo Administrátora je popsán v článku Pověřené osoby a Administrátoři.

 • K přístupu do datové schránky soudního tlumočníka a překladatele je oprávněna fyzická osoba, pro niž byla zřízena, tedy držitel datové schránky.
 • K přístupu do datové schránky je dále oprávněna osoba, která je ke vstupu do datové schránky zmocněna osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jí stanoveném. Takovou osobu označujeme jako Pověřenou osobu.
 • Držitel datové schránky může určit, že úkony, které jsou jí podle tohoto zákona vyhrazeny ve vztahu k Pověřeným osobám a k Ministerstvu, může činit fyzická osoba k tomu určená (Administrátor).

 • Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky se do ní přihlašuje prostřednictvím přístupových údajů.
 • Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
 • Přihlášení do datové schránky zajišťuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím jím vydaných přístupových údajů nebo elektronických prostředků anebo prostřednictvím elektronických prostředků třetích osob. Náležitosti přístupových údajů a elektronické prostředky k přihlášení stanovilo Ministerstvo vnitra vyhláškou o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS. Ustanovení o přístupových údajích se použijí obdobně i pro elektronické prostředky.
 • Stejná vyhláška určuje i technické podmínky a bezpečnostní zásady přístupu do datové schránky.
 • Pravidla doručování přístupových údajů jsou popsány v samostatném článku.
 • Rozšířené možnosti se zvýšenou úrovní zabezpečení jsou popsány v článku Přihlašovací metody.

 • Ministerstvo zašle přístupové údaje k datové schránce fyzické osobě bezodkladně po zřízení datové schránky dle pravidel pro doručování přístupových údajů.
 • Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením držitele datové schránky, nejpozději však patnáctým dnem po dni, kdy mu byly doručeny přístupové údaje. K doručení přitom může dojít jak doručením datové zprávy, převzetím obálky s přístupovými údaji, tak i náhradním doručením (tzv. fikcí doručení). K fikci doručení dochází v okamžiku, kdy uplyne desetidenní úložní doba zásilky.
 • Vydání přístupových údajů formou virtuální obálky se však nepovažuje za doručení ve smyslu § 10 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. Nechal-li si tedy držitel datové schránky vydat přístupové údaje tzv. virtuální obálkou, ke zpřístupnění datové schránky může dojít výhradně až jeho prvním přihlášením.
 • Pokud došlo ke zřízení datové schránky na základě online žádosti po přihlášení přes Identitu občana, je datová schránka zpřístupněna okamžitě, protože uživatel je již přihlášen. Přístupové údaje není nutné vydávat ani doručovat s ohledem na to, že uživatel je prokazatelně schopen používat přihlášení přes Identitu občana.

Ministerstvo znepřístupní datovou schránku podnikající fyzické osoby – soudního tlumočníka / soudního překladatele, a to případně i zpětně, ke dni jejího výmazu ze zákonem stanovené evidence.

 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje osoby oprávněné k přístupu do datové schránky neprodleně po jejím oznámení, zejména při ztrátě či odcizení přístupových údajů, a současně zašle této osobě do vlastních rukou výhradně jen adresáta nové přístupové údaje. Postup podání žádosti je popsán v článku Přístupové údaje.
 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje Pověřené osobě v případě zrušení jejího pověření.
 • Vydání nových přístupových údajů je zdarma.

Ministerstvo zruší datovou schránku soudního tlumočníka a překladatele po uplynutí 3 let ode dne výmazu ze zákonem stanovené evidence.

 • Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li soudní tlumočník a překladatel zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.
 • Připouštějí-li jiné právní předpisy doručování prostřednictvím datových schránek, pořadí způsobů doručování stanovené těmito právními předpisy zůstává ustanovením nedotčeno.
 • Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.
 • Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozího odstavce ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení (například § 64 odst. 4 trestního řádu).
 • Osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, může za podmínek stanovených jiným právním předpisem žádat o určení neúčinnosti doručení.

Soudní tlumočník či soudní překladatel může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.