Logo Datové schránky.info

Datové schránky.info

Podnikající fyzická osoba – advokát

Jak se datová schránka zřizuje?

 • Datová schránka je pro advokáty povinná, je zřizována automaticky po zapsání subjektu do příslušné evidence (Seznam advokátů vedený Českou advokátní komorou, resp. do Registru osob).
 • Advokát má nárok na zřízení jedné datové schránky advokáta, čímž není dotčeno jeho právo požádat o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby.
 • Zřízení i užívání datové schránky je bezplatné.

Kdo má přístup do datové schránky

 • K přístupu do datové schránky advokáta je oprávněna fyzická osoba, pro niž byla zřízena, tedy držitel datové schránky.
 • K přístupu do datové schránky je dále oprávněna osoba, která je ke vstupu do datové schránky zmocněna osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jí stanoveném. Takovou osobu označujeme jako Pověřenou osobu.
 • Držitel datové schránky může určit, že úkony, které jsou jí podle tohoto zákona vyhrazeny ve vztahu k Pověřeným osobám a k Ministerstvu, může činit fyzická osoba k tomu určená (Administrátor).
 • Postup zřízení účtu pro Pověřenou osobu nebo Administrátora je popsán v článku Pověřené osoby a Administrátoři.

Přístupové údaje

 • Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky se do ní přihlašuje prostřednictvím přístupových údajů.
 • Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
 • Přihlášení do datové schránky zajišťuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím jím vydaných přístupových údajů nebo elektronických prostředků anebo prostřednictvím elektronických prostředků třetích osob. Náležitosti přístupových údajů a elektronické prostředky k přihlášení stanovilo Ministerstvo vnitra vyhláškou o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS. Ustanovení o přístupových údajích se použijí obdobně i pro elektronické prostředky.
 • Stejná vyhláška určuje i technické podmínky a bezpečnostní zásady přístupu do datové schránky.
 • Pravidla doručování přístupových údajů jsou popsány v samostatném článku.
 • Rozšířené možnosti se zvýšenou úrovní zabezpečení jsou popsány v článku Přihlašovací metody.

Zpřístupnění datové schránky

 • Ministerstvo zašle do vlastních rukou výhradně jen adresáta přístupové údaje k datové schránce advokátu bezodkladně po zřízení datové schránky.
 • Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením držitele datové schránky, nejpozději však patnáctým dnem po dni, kdy mu byly doručeny přístupové údaje.  K doručení přitom může dojít jak převzetím obálky s přístupovými údaji, tak i náhradním doručením (tzv. fikcí doručení). K fikci doručení dochází v okamžiku, kdy uplyne desetidenní úložní doba zásilky na příslušné poště.

Znepřístupnění datové schránky

Ministerstvo znepřístupní datovou schránku, a to případně i zpětně, ke dni jejího výmazu ze zákonem stanovené evidence.

Zneplatnění přístupových údajů

 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje osoby oprávněné k přístupu do datové schránky neprodleně po jejím oznámení, zejména při ztrátě či odcizení přístupových údajů, a současně zašle této osobě do vlastních rukou výhradně jen adresáta nové přístupové údaje. Postup podání žádosti je popsán v článku Přístupové údaje.
 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje Pověřené osobě v případě zrušení jejího pověření.
 • Jsou-li osobě oprávněné k přístupu do datové schránky zaslány přístupové údaje opětovně během 3 let, Ministerstvo vybírá poplatek ve výši 200 Kč.

Zrušení datové schránky

Ministerstvo zruší datovou schránku advokáta po uplynutí 3 let ode dne výmazu ze zákonem stanovené evidence.

Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky

 • Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li advokát zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.
 • Připouštějí-li jiné právní předpisy doručování prostřednictvím datových schránek, pořadí způsobů doručování stanovené těmito právními předpisy zůstává ustanovením nedotčeno.
 • Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.
 • Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozího odstavce ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení (například § 64 odst. 4 trestního řádu).
 • Osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, může za podmínek stanovených jiným právním předpisem žádat o určení neúčinnosti doručení.

Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky

Advokát může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.