Podnikající fyzická osoba (živnostník apod.)

 • Datová schránka je pro podnikající fyzické osoby nepovinná, zřizuje se výhradně na žádost fyzické osoby.
 • Podnikající fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky, s výjimkou advokátů, daňových poradců a insolvenčních správců, kterým jsou zřizovány tzv. profesní datové schránky ze zákona, bezodkladně po jejich zapsání do zákonem stanovené evidence.
 • Zřízení i užívání datové schránky je bezplatné.

Podrobné informace k náležitostem žádosti naleznete v článku Zřízení datové schránky na žádost.

 • K přístupu do datové schránky podnikající fyzické osoby je oprávněna fyzická osoba, pro niž byla zřízena, tedy držitel datové schránky.
 • K přístupu do datové schránky je dále oprávněna osoba, která je ke vstupu do datové schránky zmocněna osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jí stanoveném. Takovou osobu označujeme jako Pověřenou osobu.
 • Držitel datové schránky může určit, že úkony, které jsou jí podle tohoto zákona vyhrazeny ve vztahu k Pověřeným osobám a k Ministerstvu vnitra (dále jen „Ministerstvo“), může činit fyzická osoba k tomu určená (Administrátor).
 • Postup zřízení účtu pro Pověřenou osobu nebo Administrátora je popsán v článku Pověřené osoby a Administrátoři.

 • Přihlášení do datové schránky zajišťuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím jím vydaných přístupových údajů nebo elektronických prostředků anebo prostřednictvím elektronických prostředků třetích osob. Náležitosti přístupových údajů a elektronické prostředky k přihlášení stanovilo Ministerstvo vnitra vyhláškou o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS. Ustanovení o přístupových údajích se použijí obdobně i pro elektronické prostředky.
 • Stejná vyhláška určuje i technické podmínky a bezpečnostní zásady přístupu do datové schránky.
 • Pravidla doručování přístupových údajů jsou popsána v samostatném článku.
 • Rozšířené možnosti se zvýšenou úrovní zabezpečení jsou popsány v článku Přihlašovací metody.

 • Ministerstvo zašle přístupové údaje k datové schránce fyzické osobě bezodkladně po zřízení datové schránky dle pravidel pro doručování přístupových údajů.
 • Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením držitele datové schránky, nejpozději však patnáctým dnem po dni, kdy mu byly doručeny přístupové údaje. K doručení přitom může dojít jak doručením datové zprávy, převzetím obálky s přístupovými údaji, tak i náhradním doručením (tzv. fikcí doručení). K fikci doručení dochází v okamžiku, kdy uplyne desetidenní úložní doba zásilky.
 • Vydání přístupových údajů formou virtuální obálky se však nepovažuje za doručení ve smyslu § 10 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. Nechal-li si tedy držitel datové schránky vydat přístupové údaje tzv. virtuální obálkou, ke zpřístupnění datové schránky může dojít výhradně až jeho prvním přihlášením.
 • Pokud došlo ke zřízení datové schránky na základě online žádosti po přihlášení přes Identitu občana, je datová schránka zpřístupněna okamžitě, protože uživatel je již přihlášen. Přístupové údaje není nutné vydávat ani doručovat s ohledem na to, že uživatel je prokazatelně schopen používat přihlášení přes Identitu občana.

Ministerstvo znepřístupní datovou schránku podnikající fyzické osoby, a to případně i zpětně, ke dni:

 • úmrtí osoby, pro niž byla datová schránka zřízena,
 • uvedenému v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého jako den úmrtí této osoby,
 • nabytí právní moci rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti této osoby k právním úkonům,
 • kdy byla tato osoba omezena na osobní svobodě z důvodu vzetí do vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, ochranného léčení nebo ochrany zdraví lidu,
 • jejího výmazu ze zákonem stanovené evidence.
 • Ministerstvo znepřístupní datovou schránku podnikající fyzické osoby rovněž na žádost osoby, jíž byla datová schránka zřízena, nebo Administrátora, jde-li o datovou schránku, kterou Ministerstvo zřizuje na žádost.
 • Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetím pracovním dnem následujícím po dni podání žádosti.
 • Znepřístupněnou datovou schránku podnikající fyzické osoby Ministerstvo zpřístupní na žádost osoby, jíž byla datová schránka zřízena, nebo Administrátora do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Byla-li datová schránka na žádost znepřístupněna dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit nejdříve uplynutím 1 roku od jejího posledního znepřístupnění.
 • Žádost o znepřístupnění lze podat online po přihlášení po přihlášení přes Identitu občana v prostředí klientského portálu datových schránek, osobně na pracovišti Czech POINT i písemně vůči Ministerstvu vnitra. Totéž platí pro žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky

 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje osoby oprávněné k přístupu do datové schránky neprodleně po jejím oznámení, zejména při ztrátě či odcizení přístupových údajů, a současně zašle této osobě do vlastních rukou výhradně jen adresáta nové přístupové údaje. Postup podání žádosti je popsán v článku Přístupové údaje
 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje Pověřené osobě v případě zrušení jejího pověření.
 • Vydání nových přístupových údajů je zdarma.

Ministerstvo zruší datovou schránku podnikající fyzické osoby po uplynutí 3 let ode dne výmazu podnikající fyzické osoby ze zákonem stanovené evidence

 • Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li podnikající fyzická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.
 • Připouštějí-li jiné právní předpisy doručování prostřednictvím datových schránek, pořadí způsobů doručování stanovené těmito právními předpisy zůstává ustanovením nedotčeno.
 • Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.
 • Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozího odstavce ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení (například § 64 odst. 4 trestního řádu).
 • Osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, může za podmínek stanovených jiným právním předpisem žádat o určení neúčinnosti doručení.

Podnikající fyzická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.