Právnická osoba – nezapsaná v obchodním rejstříku

 • Datová schránka pro právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku je nepovinná, zřizuje se výhradně na žádost osoby oprávněné jednat jménem dotčené právnické osoby.
 • Právnická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky.
 • Zřízení i užívání datové schránky je bezplatné.

pozn.: Do obchodního rejstříku jsou zapisovány jen obchodní společnosti a družstva. Těmto subjektům je zřizována datová schránka právnické osoby ze zákona. Ostatní typy právnických osob, zapsaných ve veřejných rejstřících (viz zákon č. 304/2013, o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) – spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšné společnosti  – spadají v kvalifikaci ISDS do kategorie „právnická osoba, které se zřizuje datová schránka na žádost“. Podrobný popis typologie datových schránek naleznete v článku Typy datových schránek.

Podrobné informace k náležitostem žádosti naleznete v článku Zřízení datové schránky na žádost.

 • K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránky zřízena. Takovou osobu označujeme jako Oprávněnou osobu.
 • K přístupu do datové schránky je dále oprávněna Pověřená osoba, kterou je u datové schránky právnické osoby fyzická osoba pověřená Oprávněnou osobou uvedenou v předchozím bodě, a to v rozsahu jí stanoveným. Takovou osobu označujeme jako Pověřenou osobu.
 • Oprávněná osoba může určit, že úkony, které jsou jí podle tohoto zákona vyhrazeny ve vztahu k Pověřeným osobám a k Ministerstvu, může činit fyzická osoba k tomu určená (Administrátor).

Postup zřízení účtu pro Pověřenou osobu nebo Administrátora je popsán v článku Pověřené osoby a Administrátoři.

 • Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky se do ní přihlašuje prostřednictvím přístupových údajů.
 • Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
 • Přihlášení do datové schránky zajišťuje Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") prostřednictvím jím vydaných přístupových údajů nebo elektronických prostředků anebo prostřednictvím elektronických prostředků třetích osob. Náležitosti přístupových údajů a elektronické prostředky k přihlášení stanovilo Ministerstvo vnitra vyhláškou o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS. Ustanovení o přístupových údajích se použijí obdobně i pro elektronické prostředky.
 • Stejná vyhláška určuje i technické podmínky a bezpečnostní zásady přístupu do datové schránky.
 • Pravidla doručování přístupových údajů jsou popsány v samostatném článku.
 • Rozšířené možnosti se zvýšenou úrovní zabezpečení jsou popsány v článku Přihlašovací metody.

 • Ministerstvo zašle přístupové údaje k datové schránce fyzické osobě bezodkladně po zřízení datové schránky dle pravidel pro doručování přístupových údajů.
 • Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením držitele datové schránky, nejpozději však patnáctým dnem po dni, kdy mu byly doručeny přístupové údaje. K doručení přitom může dojít jak doručením datové zprávy, převzetím obálky s přístupovými údaji, tak i náhradním doručením (tzv. fikcí doručení). K fikci doručení dochází v okamžiku, kdy uplyne desetidenní úložní doba zásilky.
 • Vydání přístupových údajů formou virtuální obálky se však nepovažuje za doručení ve smyslu § 10 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. Nechal-li si tedy držitel datové schránky vydat přístupové údaje tzv. virtuální obálkou, ke zpřístupnění datové schránky může dojít výhradně až jeho prvním přihlášením.
 • Pokud došlo ke zřízení datové schránky na základě online žádosti po přihlášení přes Identitu občana, je datová schránka zpřístupněna okamžitě, protože uživatel je již přihlášen. Přístupové údaje není nutné vydávat ani doručovat s ohledem na to, že uživatel je prokazatelně schopen používat přihlášení přes Identitu občana.

 • Ministerstvo znepřístupní datovou schránku právnické osoby, a to případně i zpětně, ke dni jejího výmazu ze zákonem stanovené evidence.
 • Ministerstvo znepřístupní datovou schránku právnické osoby rovněž na žádost osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby nebo Administrátora, jde-li o datovou schránku, kterou Ministerstvo zřizuje na žádost.
 • Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetím pracovním dnem následujícím po dni podání žádosti.
 • Znepřístupněnou datovou schránku právnické osoby Ministerstvo zpřístupní na žádost osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby nebo Administrátora do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Byla-li datová schránka na žádost znepřístupněna dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit nejdříve uplynutím 1 roku od jejího posledního znepřístupnění.

 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje osoby oprávněné k přístupu do datové schránky neprodleně po jejím oznámení, zejména při ztrátě či odcizení přístupových údajů, a současně zašle této osobě do vlastních rukou výhradně jen adresáta nové přístupové údaje. Postup podání žádosti je popsán v článku Přístupové údaje.
 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje Pověřené osobě v případě zrušení jejího pověření.
 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje statutárnímu orgánu právnické osoby nebo jeho členu, přestane-li být statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem, vedoucímu organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, přestane-li být vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, neprodleně po oznámení této skutečnosti novým statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem, novým vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo Administrátorem. Ministerstvo současně zašle novému statutárnímu orgánu právnické osoby nebo jeho členu, novému vedoucímu organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nové přístupové údaje do vlastních rukou výhradně jen adresáta.
 • Vydání nových přístupových údajů je zdarma.

Ministerstvo zruší datovou schránku právnické osoby po uplynutí 3 let ode dne zániku právnické osoby, případně ode dne jejich výmazu ze zákonem stanovené evidence.

 • Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.
 • Připouštějí-li jiné právní předpisy doručování prostřednictvím datových schránek, pořadí způsobů doručování stanovené těmito právními předpisy zůstává ustanovení předchozího odstavce nedotčeno.
 • Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.
 • Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozího odstavce ve lhůtě10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení (například § 64 odst. 4 trestního řádu).
 • Právnická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, může za podmínek stanovených jiným právním předpisem (například § 24 odst. 2 správního řádu) žádat o určení neúčinnosti doručení.

 • Právnická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.
 • Úkon učiněný Oprávněnou osobou nebo Pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.