Orgán veřejné moci - Notář

 • Datovou schránku orgánu veřejné moci zřídí Ministerstvo bezplatně notáři bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence, resp. do Registru osob.
 • Notáři se zřizuje datová schránka orgánu veřejné moci – notáře.

 • K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je oprávněn notář. Tuto osobu označujeme jako Oprávněnou osobu.
 • K přístupu do datové schránky je dále oprávněna Pověřená osoba, kterou je u datové schránky orgánu veřejné moci - notáře fyzická osoba pověřená Oprávněnou osobou uvedenou v předchozím bodě, a to v rozsahu jí stanoveným. Takovou osobu označujeme jako Pověřenou osobu.
 • Oprávněná osoba může určit, že úkony, které jsou jí podle tohoto zákona vyhrazeny ve vztahu k Pověřeným osobám a k Ministerstvu, může činit fyzická osoba k tomu určená (Administrátor).

Postup zřízení účtu pro Pověřenou osobu nebo Administrátora je popsán v článku Pověřené osoby a Administrátoři.

 • Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky se do ní přihlašuje prostřednictvím přístupových údajů.
 • Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
 • Přihlášení do datové schránky zajišťuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím jím vydaných přístupových údajů nebo elektronických prostředků anebo prostřednictvím elektronických prostředků třetích osob. Náležitosti přístupových údajů a elektronické prostředky k přihlášení stanovilo Ministerstvo vnitra vyhláškou o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS. Ustanovení o přístupových údajích se použijí obdobně i pro elektronické prostředky.
 • Stejná vyhláška určuje i technické podmínky a bezpečnostní zásady přístupu do datové schránky.
 • Pravidla doručování přístupových údajů jsou popsány v samostatném článku.
 • Rozšířené možnosti se zvýšenou úrovní zabezpečení jsou popsány v článku Přihlašovací metody.

 • Ministerstvo zašle do vlastních rukou výhradně jen adresáta přístupové údaje k datové schránce Oprávněné osobě.
 • Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením Oprávněné osoby, nejpozději však patnáctým dnem po dni, kdy jí byly doručeny přístupové údaje. K doručení přitom může dojít jak převzetím obálky s přístupovými údaji, tak i náhradním doručením (tzv. fikcí doručení). K fikci doručení dochází v okamžiku, kdy uplyne desetidenní úložní doba zásilky na příslušné poště.

Ministerstvo znepřístupní datovou schránku notáře ke dni zániku funkce, a to případně i zpětně.

 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje osoby oprávněné k přístupu do datové schránky neprodleně po jejím oznámení, zejména při ztrátě či odcizení přístupových údajů, a současně zašle této osobě do vlastních rukou výhradně jen adresáta nové přístupové údaje. Postup podání žádosti je popsán v článku Přístupové údaje.
 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje Pověřené osobě v případě zrušení jejího pověření.
 • Ministerstvo zneplatní přístupové údaje vedoucímu orgánu veřejné moci, přestane-li být vedoucím orgánu veřejné moci, neprodleně po oznámení této skutečnosti novým vedoucím orgánu veřejné moci nebo Administrátorem. Ministerstvo současně zašle novému vedoucímu orgánu veřejné moci nové přístupové údaje do vlastních rukou výhradně jen adresáta.
 • Vydání nových přístupových údajů je zdarma.

Ministerstvo zruší datovou schránku orgánu veřejné moci po uplynutí 3 let ode dne zániku funkce.

 • Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.
 • Připouštějí-li jiné právní předpisy doručování prostřednictvím datových schránek, pořadí způsobů doručování stanovené těmito právními předpisy zůstává ustanovením nedotčeno.
 • Dokument, který byl dodán do datové schránky právnické osoby, fyzické osoby či fyzické podnikající osoby, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Dokument dodaný do datové schránky orgánu veřejné moci je doručen okamžikem dodání.
 • Nepřihlásí-li se do datové schránky právnické osoby, fyzické osoby či fyzické podnikající osoby osoba podle předchozího odstavce ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení (například § 64 odst. 4 trestního řádu).
 • Osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, může za podmínek stanovených jiným právním předpisem (například § 24 odst. 2 správního řádu) žádat o určení neúčinnosti doručení.
 • Doručování mezi orgány veřejné moci prostřednictvím datové schránky se nepoužije, pokud je z bezpečnostních důvodů mezi těmito orgány zavedena jiná forma elektronické komunikace.

 • Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.
 • Úkon učiněný fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou, právnickou osobou nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.