Používání datové schránky

Jak vstoupím do datové schránky?
Pověřené osoby a Administrátoři
Doručení datových zpráv přihlášením uživatele

Jak vstoupím do datové schránky?

Datovou schránku můžete ovládat dvěma způsoby. Buď pomocí webového portálu datových schránek, což je bezplatná internetová aplikace provozovaná jako součást Informačního systému datových schránek (ISDS), nebo pomocí programového vybavení, které vyvinul a dodal jiný dodavatel. V prvním případě by Váš počítač měl splňovat technické požadavky zveřejněné zde . Pokud chcete vstoupit do datové schránky pomocí webového portálu datových schránek, přepište do adresního řádku svého webového prohlížeče adresu https:/www.mojedatovaschranka.cz.

Aplikace jiných dodavatelů využívají k přístupu do datové schránky aplikační rozhraní ISDS, které je popsáno v Provozním řádu (pdf, 571kB). Využití aplikačního rozhraní je zdarma a bez registrace pro každého uživatele datových schránek. Každý dodavatel takové aplikace zveřejňuje své vlastní technické požadavky pro její bezproblémový provoz. Většina dodavatelů nabízí zdarma buď časově, nebo funkčně omezenou verzi své aplikace, můžete si tak sami vyzkoušet, zda Vám bude její uživatelské prostředí a funkce vyhovovat.

Při výběru aplikace doporučujeme, abyste si prověřili, jakým způsobem zachází s Vašimi přístupovými údaji, zejména zda je neukládá v otevřené podobě na Váš počítač nebo je neodesílá na server dodavatele. Pokud uživatel ISDS jakékoliv třetí fyzické nebo právnické osobě sdělí své přístupové údaje, ztrácí nad nimi kontrolu a zvyšuje tak riziko případné kompromitace svého účtu. Doporučujeme proto, abyste se ke svým přístupovým údajům do ISDS chovali stejně pečlivě, jako se chováte například ke svým přístupovým údajům k internetovému bankovnictví či jiným, bezpečnostně citlivým aplikacím, kde by Vás jejich zneužití mohlo poškodit. Správce Informačního systému datových schránek za provoz a bezpečnost aplikací jiných dodavatelů neodpovídá. Optimálním způsobem přihlašování pomocí externí aplikace je využití možnosti autentizace registrovaným systémovým certifikátem nebo tzv. hostovanou spisovou službou. Obě tyto varianty jsou popsány v Provozním řádu ISDS.

Nahoru

Pověřené osoby a Administrátoři

Přejete-li si, aby za Vás (Oprávněnou osobu) obsluhoval datovou schránku někdo jiný, zásadně nedoporučujeme, abyste této osobě předávali své přístupové údaje. V systémových záznamech ISDS by pak všechny úkony, které takové osoba učiní, byly zaznamenány jako Vaše vlastní. Správným postupem je zřídit takové osobě její vlastní účet. Tuto fyzickou osobu označujeme jako Pověřenou osobu.

Další možností, která je vhodná zejména pro větší organizace, je určení Administrátora, což je fyzická osoba, která získá právo sama zřizovat další Pověřené osoby a přidělovat jim rozsah oprávnění přístupu ke zprávám.

Jak zřídit účet Pověřené osoby nebo Administrátora

Samoobslužně v prostředí webového portálu datových schránek

Nejsnáze lze Pověřenou osobu či Administrátora jmenovat pomocí webového portálu Datových schránek – v části "Nastavení" je pod odkazem „Seznam uživatelů“ volba „Přidat uživatele". Každá Oprávněná osoba má kdykoli možnost v této části portálu sama přidávat / odebírat Pověřené osoby i Administrátory. Jakmile je účet zřízen, dotčené osobě jsou vygenerovány přístupové údaje, které jí budou doručeny na zadanou adresu.

Osobně na Czech POINTu

Oprávněná osoba může o přidání Pověřené osoby či Administrátora požádat prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT. Totožnost žadatele je na kontaktním místě ověřována dle předloženého dokladu – nejčastěji občanského průkazu, případně pasu, povolení k pobytu, vízového štítku či pobytového štítku.

Písemně v listinné podobě

Žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem doručte Ministerstvu vnitra, viz kontakty. V žádosti je nutné uvést rozsah oprávnění Pověřené osoby nebo specifikovat, že žádáte o ustavení Administrátora. Dále uveďte jméno, příjmení, datum narození a adresu pobytu Pověřené osoby či Administrátora. Přístupové údaje nelze doručit do všech zemí, doporučujeme proto, aby byla uvedena česká adresa pro doručení přístupových údajů.

Elektronickou poštou

Žádost opatřenou uznávaným elektronickým podpisem, zašlete elektronickou poštou na adresu posta@mvcr.cz. V žádosti je nutné uvést rozsah oprávnění Pověřené osoby nebo specifikovat, že žádáte o ustavení Administrátora. Dále uveďte jméno, příjmení, datum narození a adresu pobytu Pověřené osoby či Administrátora. Přístupové údaje nelze doručit do všech zemí, doporučujeme proto, aby byla uvedena česká adresa pro doručení přístupových údajů.

Žádost podává sama Pověřená osoba

Pověřená osoba může o přidělení přístupu k datové schránce požádat i sama, musí však doložit své pověření, např. plnou mocí. Plná moc musí být výslovná, tj. musí výslovně obsahovat texty "ustanovuji osobu XY Administrátorem / Pověřenou osobou ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb." nebo obdobný, včetně uvedení rozsahu svěřených oprávnění (buď jejich vyjmenováním, nebo uvedením "v plném rozsahu možných oprávnění" či obdobně). Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo musí být opatřena tzv. apostilou či vyšším ověřením (superlegalizace). Žádost může být podána jak na Czech POINTu, tak i v listinné podobě Ministerstvu vnitra., viz výše.

Jaká oprávnění mohou Pověřené osoby a Administrátoři získat

Zatímco Oprávněná osoba má k dispozici veškerá oprávnění ve vztahu ke své datové schránce, rozsah oprávnění Pověřených osob můžete nastavit tak, jak Vám nejlépe vyhovuje. Dokonce můžete rozsah oprávnění průběžně měnit – a to bez omezení frekvence, třeba několikrát denně. Nová sada oprávnění se vždy aplikuje v okamžiku nového přihlášení uživatele.

Pro Administrátora platí, že má neoddělitelně přidělenu možnost přidávat / odebírat účty Pověřených osob a také jim (i sobě) měnit rozsah oprávnění. Administrátorovi můžete též přidělit / odebrat další práva ve vztahu k datovým zprávám, nemůžete mu však odebrat jeho základní právo administrace Pověřených osob. Pokud si nadále nepřejete, aby daná fyzická osoba disponovala oprávněním Administrátora, nezbývá, než jeho účet zcela zrušit.

Pověřené osoby i Administrátoři mohou disponovat následujícími právy:

  • Číst zprávy - je to právo číst dodané zprávy a nemá význam pro portálový přístup, pokud současně není přiděleno právo Zobrazovat seznamy a dodejky (v tom případě jsou tlačítka Dodané zprávy a Odeslané zprávy nepřístupná).
  • Číst zprávy do vlastních rukou - toto právo opravňuje přihlášeného uživatele číst všechny dodané zprávy (tedy jak obyčejné, tak do vlastních rukou). Právo Číst zprávy je automaticky v právu Číst zprávy do vlastních rukou zahrnuto, takže není nutné ho explicitně nastavovat.
  • Posílat zprávy - jedná se o právo, které slouží pouze k vytvoření a odeslání datové zprávy. Nemá-li přihlášený uživatel (při portálovém přístupu) zároveň přiděleno právo Vyhledávat datové schránky, může vytvořit novou zprávu, pouze pokud zná ID schránky adresáta, a může odpovídat na dodané datové zprávy.
  • Zobrazovat seznamy a dodejky - pokud má uživatel toto právo, zobrazí se mu (v portálovém přístupu) seznamy zpráv, dodejek a doručenek, ale dodané zprávy nemůže otevřít, pokud nemá současně právo Číst zprávy (nebo Číst zprávy do vlastních rukou pro zprávy s příznakem Do vlastních rukou), pak se zprávy jeho přihlášením ani neoznačují jako doručené.
  • Vyhledávat schránky - toto právo opravňuje přihlášeného uživatele vyhledávat datové schránky. Pro vytváření a odesílání datových zpráv (při portálovém přístupu) je nutno mít navíc nastaveno právo Posílat zprávy.
  • Mazat zprávy v trezoru - opravňuje uživatele mazat zprávy uložené v datovém trezoru (pokud je tato služba aktivní).

Nahoru

Doručení datových zpráv přihlášením uživatele

Informační systém datových schránek je nastaven v souladu se zákonem tak, že datovou zprávu, která byla dodána do datové schránky, označí za doručenou v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má právo si tuto datovou zprávu přečíst. Pokud se do schránky přihlašuje Oprávněná osoba, jsou vždy bezprostředně po jeho přihlášení označeny za doručené všechny datové zprávy. K označení dochází bez ohledu na to, zda si je Oprávněná osoba skutečně přečetla nebo stáhla. U Pověřených osob je situace jiná – zde systém rozlišuje, zda uživatel skutečně má právo přístupu k obsahu konkrétní zprávy. Pokud tedy uživatel disponuje pouze oprávněním „Číst datové zprávy“, pak jeho přihlášením nebudou označeny za doručené zprávy „do vlastních rukou“ a naopak. Uživatelé, kteří nemají ani oprávnění „Číst datové zprávy“ ani „Číst datové zprávy do vlastních rukou“ nezpůsobí doručení žádné datové zprávy.

Dále upozorňujeme, že při práci v prostředí webového portálu datových schránek považujeme za „přihlášení“ nejen samotný vstup do portálu, ale i každé zobrazení seznamu dodaných nebo odeslaných zpráv. Pokud je tedy do schránky dodána datová zpráva v průběhu práce přihlášeného uživatele, může být rovnou označena za doručenou přihlášením, jakmile si uživatel s právem čtení takové zprávy znovu zobrazí seznam zpráv.

Pokud je k přístupu do datové schránky využívána jiná aplikace, za přihlášení se považuje každé volání webové služby, která je v Provozním řádu ISDS označena, jako služba způsobující doručení, např. načtení seznamu dodaných zpráv.


Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky