Vazba na Základní registry

Jednotlivé registry, které dohromady tvoří komplex označovaný jako „Základní registry“, využívá Informační systém datových schránek (ISDS) na mnoho způsobů. Pokusíme se alespoň stručně popsat nejdůležitější vzájemné vazby.

Zápis údajů do základních registrů (ZR)

Zápis identifikátoru datové schránky

  1. V okamžiku zpřístupnění datové schránky zapisuje ISDS do Registru obyvatel identifikátor datové schránky fyzické osoby k záznamu té fyzické osoby, pro kterou byla datová schránka zřízena. Předpokladem zápisu je propojení záznamu o datové schránce v ISDS se záznamem fyzické osoby v Registru obyvatel, tedy že proběhlo úspěšně ztotožnění fyzické osoby se záznamem v Registru obyvatel. V okamžiku znepřístupnění tento údaj z Registru obyvatel ISDS maže.
  2. V okamžiku zpřístupnění datové schránky zapisuje ISDS do Registru osob identifikátor datové schránky podnikající fyzické osoby, právnické osoby a orgánu veřejné moci k záznamu subjektu, pro který byla datová schránka zřízena. Předpokladem zápisu je, že u datové schránky v ISDS je vedeno identifikační číslo organizace (IČO) a že subjekt s tímto IČO je zapsán v Registru osob. V okamžiku znepřístupnění tento údaj z Registru osob ISDS maže.

Zápis rozhodnutí do Registru práv a povinností

Zákon o základních registrech vyžaduje, aby při každé změně referenčního údaje v základních registrech došlo také k zápisu o příslušném rozhodnutí, na jehož základě byl údaj změněn, do Registru práv a povinností. Ministerstvo vnitra je v agendě datových schránek editorem jediného referenčního údaje – identifikátoru datové schránky. Při každém zápisu i výmazu tohoto údaje do Registru obyvatel nebo Registru osob proto ISDS provádí zároveň zápis do Registru práv a povinností.

Využití údajů základních registrů (ZR)

Ministerstvo vnitra rozsáhle využívá referenční údaje základních registrů pro účely správy datových schránek. Základní registry tak představují nejdůležitější zdroj dat, na základě kterých jsou datové schránky zřizovány i znepřístupňovány a také aktualizovány identifikační údaje datových schránek a jejich uživatelů.

Zřizování datových schránek ze zákona

Na základě informací z Registru osob jsou zřizovány datové schránky subjektům, kterým se datová schránka zřizuje ze zákona. Výjimku představuje malá množina subjektů, které v Registru osob nejsou vedeny, protože nemají přiděleno své unikátní IČO (orgány veřejné moci bez právní subjektivity).

Znepřístupňování datových schránek

Na základě informací z Registru osob jsou znepřístupňovány datové schránky subjektů, u kterých bylo v Registru osob vyplněno datum zániku. Obdobně, jakmile je u fyzické osoby v Registru obyvatel vyplněno datum úmrtí, datová schránka je k tomuto datu znepřístupněna.

Aktualizace údajů datových schránek

Pro datové schránky všech typů platí, že pokud je subjekt veden v základních registrech, identifikační údaje datové schránky jsou automatizovaně přebírány ze Základních registrů. Tzn. změny názvu subjektu nebo adresy sídla není nutné Ministerstvu hlásit – změny jsou promítnuty automaticky.

Přidání / odebrání Oprávněné osoby

Oprávněné osoby u datových schránek těch subjektů, které jsou zapsány v Registru osob, jsou aktualizovány podle změn ve výčtu statutárních zástupců vedených u daného subjektu v Registru osob. Tzn. je-li do registru zapsán nový statutární zástupce, automatizovaně mu je zřízen účet Oprávněné osoby u datové schránky subjektu a naopak, je-li statutární zástupce z registru odebrán, jeho účet Oprávněné osoby u datové schránky je zrušen.

Aktualizace osobních údajů uživatelů datových schránek

U všech uživatelů datových schránek se Ministerstvo vnitra pokouší o jejich automatizované ztotožnění vůči příslušnému záznamu v Registru obyvatel. U těch uživatelů, kde se ztotožnění zdařilo, jsou automatizovaně přebírány aktuální referenční údaje z Registru obyvatel. Tzn. např. v případě změny příjmení nebo adresy pobytu nemusí držitel datové schránky Ministerstvu vnitra nic hlásit – změna je promítnuta automaticky.


Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky